Pravna hronika | Broj 7

Godina 4 | Maj 2018. godine

Pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na BiH

Novine u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava

Akcioni plan VSTV-a BiH za provedbu odluka Ustavnog suda BiH

pdf verzija
Akcioni plan Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za provedbu odluka Ustavnog suda BiH koje se odnose na problem kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku u Bosni i Hercegovini

Akcioni plan Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za provedbu odluka Ustavnog suda BiH koje se odnose na problem kršenja prava na pravično suđenje u razumnom roku u Bosni i Hercegovini

ršenje prava na suđenje u razumnom roku u Bosni i Hercegovini predstavlja dugogodišnji i sistemski problem utvrđen odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud). U...

Novosti iz zakonodavstva

Novosti iz zakonodavstva

loga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već...

Share This