Novosti iz zakonodavstva

loga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već izbor važnijih aktuelnih zakonodavnih inicijativa ili rješenja, te sadrži opis zakonskog akta o kojem je riječ, kao i komentar načina na koji on utiče na primjenu relevantnih evropskih pravnih standarda. U ovom broju predstavljamo nacrt zakona o Izmjenama i dopunama zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera.

U svrhu uspostavljanja i stavljanja u funkciju Zavoda Bosne i Hercegovine za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Ministarstvo pravde BiH pripremilo je nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (službeni prečišćeni tekst “Službeni glasnik BiH”, broj 22/16). Tekst je dostupan na internet stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine[77] i u maju mjesecu 2018. godine se nalazi u procesu javnih konsultacija. 

Razlog za izradu ovog nacrta o izmjenama i dopunama su bile pravne situacije, dileme i mogućnost za različita tumačenja pojedinih odredbi Zakona, te potreba za dopunom pojedinih normi, odnosno ugradnja novih normi koje su bile neophodne radi konkretizacije i jasnoće primjene takvih normi u pravnim situacijama koje su se javljale u sistemu izvršenja krivičnih sankcija… 

Nacrt zakona predviđa dodavanje nove odredbe tehničke prirode koja bi se odnosila na upotrebu jezika bez diskriminacije, odnosno koja će definisati da se izrazi koji su dati u jednom rodu bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene. 

Novim nacrtom zakona predviđa se dodavanje novih odredbi koje se tiču rukovođenja zavoda (npr.: previđeno je da upravnik zavoda ima dva zamjenika, koji ga mijenjaju u slučaju njegove spriječenosti, te koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda; da upravniku zavoda u rukovođenju pojedinim oblastima rada pomažu rukovodeći službenici…). 

S ciljem jasnoće, preciznosti i kompatibilnosti pravnih normi iz članova kojim se reguliše ispunjavanje zdravstvenih i psihofizičkih uslova koji se odnose na ovlaštene zavodske službenike prilikom njihovog zapošljavanja i koji uslovi bi bili kompatibilni s uslovima za prijem ovlaštenog zavodskog službenika, dodana su pojašnjenja u tom pogledu. 

Predložena je dopuna odredbe, koja samo precizira da će oznake, službena zvanja, koja predstavljaju posebne odredbe o službi osiguranja ovlaštenih zavodskih službenika biti utvrđena Pravilnikom o oznaci i znački službe osiguranja, boji i oznaci vozila službe osiguranja, uniformi, službenim zvanjima i oznakama službenih zvanja ovlaštenih zavodskih službenika u Zavodu. 

Također, se predlaže uvođenje etičkog kodeksa za ovlaštene zavodske službenike i službenike Zavoda koji donosi ministar pravde, tj. koji reguliše pravo i obavezu ministra pravde da donese etički kodeks za zavodsko osoblje i službenike Zavoda iz člana 39 Zakona o izvršenju krivičnih sankcija BiH (ZIKS BiH), jer ovakva odredba u ranijem zakonskom rješenju nije bila sadržana. 

Novim zakonskim rješenjem također se predviđa mogućnost praćenja zatvorenika van zavoda putem elektronske narukvice sa GPS-om ili putem drugih tehničkih metoda i sredstava. 

Novim odredbama predviđaju se mogućnost sticanja statusa zatvorenika Bosne i Hercegovine na osnovu zahtjeva osuđenog lica kojem je sankcija izrečena u entitetskom sudu za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i smještaj u zavod i entitetske zavode. 

Naime, ovim odredbama je precizirana pravna situacija osuđenih lica od entitetskih sudova na koja je Sud BiH svojom odlukom prenio vođenje krivičnog postupka za krivična djela iz nadležnosti Krivičnog zakona BiH ili iz nadležnosti Suda BiH, i na osnovu koje odluke je entitetski sud izrekao kaznu po propisima BiH zbog kojih razloga se u praksi može pojaviti pitanje po kojim propisima će tako osuđeno lice izvršavati izrečenu kaznu. 

Novim nacrtom zakona predviđena je izmjena člana 257 ZIKS BiH imajući u vidu ubuduće stavljanje u funkciju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine Državnog zatvora, kojim se i dalje nastavlja saradnja sistema izvršenja krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine i entiteta. Izmjenom zakona je precizirano, da Sud BiH može pojedince pritvarati u pritvorske jedinice zavoda bilo kojeg od entiteta, a lica koja Sud BiH osudi na zatvorsku kaznu svoje kazne mogu izdržavati u entitetskim zavodima, osim Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine, kada to zahtijevaju interesi krivičnog postupka… 

Sva predložena zakonska rješenja su usklađena s Ustavom BiH, Evropskim zatvorskim pravilima, preporukama Vijeća Evropa, te Mišljenjima Ureda za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. 

Interesantno je da za provođenje izmijenjenog i dopunjenog Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija i drugih mjera ne smatra se potrebnim obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstva. Ovo se obrazlaže time što bi, stavljanjem u funkciju predloženog zakona došlo do redovnih troškova koji su ranije pripadali izvršenju navedenog zakona.

[77] https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/4350 -pristupljeno dana 15.5.2018. godine

05.2018

Pravna hronika

Pravosudna institucija | Autor

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

Share This