Baza sudskih odluka u vezi primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini (www.ehr-bih.org)

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli, zauzimaju posebno mjesto u Ustavu Bosne i Hercegovine, direktno se primjenjuju i imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. U tom smislu, Baza sudskih odluka u vezi primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini je jedinstveni portal odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine, u kojima su primijenjene odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i u kojima se slijedi praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Bazu je razvio AIRE Centar, u okviru projekta, koji se provodi uz podršku Vlade Velike Britanije, u saradnji s predstavnicima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine s ciljem jačanja kapaciteta ova dva suda. Ciljevi Baze sudskih odluka su da olakša implementaciju evropskih zakona i EKLJP-a u Bosni i Hercehovini,

podstičući sudije da ih češće koriste prilikom odlučivanja o predmetima i da podrži usklađivanje sudske prakse u BiH, posebno putem širenja sudske prakse Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te da se predstave pozitivni primjeri primjene EKLJP posebno u sudskoj praksi Suda BiH.

Baza podataka će pomoći sudskim savjetnicima, sudskim trenerima i tužiteljima da uzmu u obzir praksu ESLJP-a u svojoj pravnoj analizi. Ona će biti korisno sredstvo za rad advokatima, pravnim stručnjacima nevladinih organizacija, državnim službenicima, istraživačima i studentima prava.

Trenutno se u bazi nalazi više od 230 presuda i drugih odluka suda BiH i Ustavnog suda BiH. Pored odluka sudova, baza takođe sadrži i linkove ka drugim korisnim publikacijama na jezicima u Bosni i Hercegovini, kao što su vodiči i priručnici o praksi Evropskog suda za ljudska prava i izdanja časopisa Pravna hronika.

Baza sadrži i tekst svakog člana[76] Konvencije, pregled glavnih principa koji se primjenjuju na relevantni član i relevantne odredbe Ustava BiH.

Glavna prednost ove baze je korisnički interfejs na jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini, opcije pretraživanja prilagođene korisnicima i odluke sudova BiH na službenim jezicima. Baza sadrži dvije opcije pretraživanja: pretraživanje po članu EKLJP-a i naprednu pretraga, dok je ostatak stranice prilično jednostavan za korištenje. 

Dok su neke opcije pretraživanja uobičajene za oba metoda pretraživanja (slobodna pretraga teksta, vrsta postupka, aplikant (i) – imena stranaka, sud, broj slučaja, vrsta dokumenta i datum /interval), postoje značajne razlike u načinu na koji su ove dvije metode namijenjene za potrebe korisnika baze podataka.

Pretraga po članu Konvencije je namijenjena korisnicima koji nemaju bogato iskustvo sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, jer također pruža detaljan opis predmetnog člana i njegovih glavnih principa, kao i odredbe Ustava BiH.

Opcija napredne pretrage omogućava usavršenu pretragu koja je pogodna za korisnike koji već imaju značajno znanje o EKLJP i ključnim konceptima. Takođe dozvoljava kombinovanje članova EKLJP i vrsta postupaka odjednom. Korisnici takođe imaju mogućnost pretraživanja u okviru različitih sudskih postupaka (krivični, građanski, upravni) za primjere primjene EKLJP, kao što su npr. pitanja koja su identifikovana u najnovijem izviještaju EK poput dužine trajanja sudskih postupka, organizovanog kriminala, ratnih zločina i terorizma.

U narednom periodu cilj je proširenje ove baze i uključivanje odluka drugih redovnih sudova u BiH, a prije svega najviših sudskih instanci: Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH. Dalje, baza podataka će izgraditi veze sa drugim resursima i razvijati sekciju sa publikacijama o EKLJP na službenim jezicima BiH.

[76] Članovi konvencije koji su obuhvaćeni bazom su: član 2 – Pravo na život; Član 3 – Zabrana mučenja; Član 4 – Zabrana ropstva i prinudnog rada; Član 5 – Pravo na slobodu i bezbjednost; Član 6 – Pravo na pravično suđenje; Član 7 – Kažnjavanje samo na osnovu zakona; Član 8 – Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života; Član 9 – Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti; Član 10 – Sloboda izra- žavanja; Član 11 – Sloboda okupljanja i udruživanja; Član 12 – Pravo na sklapanje braka; Član 13 – Pravo na djelotvorni pravni lijek; Član 14 – Zabrana diskriminacije; Član 1 Protokola 1 – Zaštita imovine; Član 2 Protokola 1 – Pravo na obrazovanje; Član 3 Protokola 1 – Pravo na slobodne izbore; Član 1 Protokola 4 – Zabrana dužničkog zatvora; Član 2 Protokola 4 – Sloboda kretanja; Član 3 Protokola 4 – Zabrana protjerivanja vlastitih državljana; Član 4 Protokola 4 – Zabrana grupnog protjerivanja stranaca; Član 1 Protokola 6 – Ukidanje smrtne kazne; Član 1 Protokola 7 – Proceduralne zaštite u vezi sa protjerivanjem stranaca; Član 2 Protokola 7 – Pravo na žalbu u krivičnim stvarima; Član 3 Protokola 7 – Naknada za pogrešnu presudu; Član 4 Protokola 7 – Pravo da se ne bude suđen ili kažnjen dvaput po istom predmetu; Član 5 Protokola 7 – Jednakost supružnika; Član 1 Protokola 12 – Opća zabrana diskriminacije i Član 1 Protokola 13 – Ukidanje smrtne kazne.

05.2018

Pravna hronika

Pravosudna institucija | Autor

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This