Pravna hronika | Broj 6

Godina 3 | Decembar 2017. godine

Novi razvoj prakse Evropskog suda za ljudska prava

Pregled rada panela za ujednačavanje sudske prakse

Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija u 2018. godini

pdf verzija
Novosti iz zakonodavstva

Novosti iz zakonodavstva

Uloga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već...

Share This