Pravna hronika | Broj 5

Godina 3 | Maj 2017. godine

Imovinskopravni zahtjev u krivičnom postupku

Nova praksa Evropskog suda za ljudska prava

Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda BiH

pdf verzija
Kratki pregled Srednjoročne strategije (2017.-2020.) za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca Centara za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

Kratki pregled Srednjoročne strategije (2017.-2020.) za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija i tužilaca Centara za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH usvojili su krajem 2016., a Visoko sudsko i tužilačko vijeće...

Novosti iz zakonodavstva

Novosti iz zakonodavstva

Uloga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već...

Share This