Novosti iz zakonodavstva

Uloga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već izbor važnijih aktuelnih zakonodavnih inicijativa ili rješenja, te sadrži opis zakonskog akta o kojem je riječ, kao i komentar načina na koji on utiče na primjenu relevantnih evropskih pravnih standarda. U ovom broju predstavljamo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 94/26).

U Zakonu o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj 36/04,84/07 i 58/13) dodane su nove odredbe, kojima se uvodi mogućnost prethodnog mirnog rješavanja spora prije podnošenje tužbe protiv Bosne i Hercegovine. 

Tako novi član 20(a) reguliše da lice koje namjerava Sudu Bosne i Hercegovine podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine može prije podnošenja tužbe obratiti se zahtjevom za mirno rješavanje spora Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine. Zahtjev za mirno rješavanje spora mora sadržavati sve ono što mora sadržavati tužba, te podnošenjem zahtjeva za mirno rješavanje spora zastarijevanje zastaje. 

Stavom 4 člana 20(a) je regulisano da nagodba postignuta između Pravobranilaštva i podnosioca zahtjeva za mirno rješavanje spora može biti potpuna i djelimična, a kod djelimične nagodbe podnosilac zahtjeva može podnijeti tužbu Sudu za dio tužbenog zahtjeva koji nije obuhvaćen nagodbom (stav 5). 

Ako zahtjev za mirno rješavanje spora bude odbijen ili o njemu ne bude odlučeno u roku od tri mjeseca od njegovog podnošenja, podnosilac zahtjeva može podnijeti tužbu Sudu, uz dokaz da je zahtjev odbijen u cijelosti ili djelimično ili o njemu nije odlučeno u ostavljenom roku. 

Odredbe člana 20(a) na odgovarajući način će se primjenjivati i u slučajevima u kojima Bosna i Hercegovina namjerava tužiti neko lice s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini. 

Nagodba zaključena u postupku rješavanja, po zahtjevu za mirno rješavanje spora iz člana 20(a) Zakona ima snagu izvršne isprave (član 20(b)). 

Odredbe člana 20(a) i 20(b) Zakona ne primjenjuju se u slučajevima kada je posebnim zakonom propisan postupak podnošenja zahtjeva za mirno rješavanje spora nekom drugom organu (član 20(c)). 

Tužba podnesena protiv Bosne i Hercegovine prije donošenja odluke Pravobranilaštva, po podnesenom zahtjevu za mirno rješavanje spora ili podnesena prije isteka roka od tri mjeseca od njegovog podnošenja biće odbačena (nova tačka 8 člana 34 stav 1). 

Primjena novih članova 20(a), 20(b), 20(c) i 34 stav 1 tačka 9 Zakona počet će stupanjem na snagu Pravilnika o kriterijima i postupku, kojim će se urediti pravila za mirno rješavanje sporova i zaključivanje nagodbe prije podnošenja tužbe Sudu (član 369(a)). 

Nove odredbe zakona predstavljaju odraz tendencija da se uz pomoć mehanizama za mirno rješavanje sporova doprinese bržem rješavanju sporova i na taj način stranke brže ostvare svoje pravo.

05.2017

Pravna hronika

Pravosudna institucija | Autor

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This