Pravna hronika | Broj 4

Godina 2 | Novembar 2016. godine

Nova praksa Evropskog suda za ljudska prava

Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda BiH

Priručnik “Nezavisnost i nepristrasnost suda”

pdf verzija
Novosti iz zakonodavstva

Novosti iz zakonodavstva

Uloga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već...

Share This