Pravna hronika | Broj 3

Godina 2 | April 2016. godine

Pregled aktuelnih odluka Suda Evropske Unije

Nova praksa Evropskog suda za ljudska prava

Paneli za ujednačavanje sudske prakse

pdf verzija
Novosti iz zakonodavstva

Novosti iz zakonodavstva

Uloga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već...

Share This