Pregled edukativnih aktivnosti Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

U 2016. godini u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj planirano je 88 edukativnih aktivnosti (seminara, radionica, okruglih stolova, i drugih), od čega je 78 iz oblasti stručnog usavršavanja sudija i tužilaca, dok u periodu maj–decembar Centar planira realizovati 59 edukativnih aktivnosti. 

Neke od tih aktivnosti Centar će realizovati samostalno, dok će određeni broj istih realizovati kroz saradnju s međunarodnim i domaćim partnerima. Ovom prilikom ćemo pomenuti samo pojedine aktivnosti programom predviđene za naredni period, a koje će čitaocima biti posebno zanimljive. 

Naročito su značajne aktivnosti koje se odnose na kontinuiranu obuku sudija i tužilaca iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, te primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima. AIRE Centar će i u 2016. godini, u saradnji s Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, nastaviti provoditi projekat „Jačanje pravosuđa Bosne i Hercegovine za evropske integracije“ uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Opšti cilj postojećeg projekta jeste jačanje kapaciteta pravosuđa u BiH, a posebno njenih najviših sudova, kako bi se zadovoljili zahtjevi u vezi EU integracija. 

U okviru ovog projekta realizovane će biti četiri edukativne aktivnosti AIRE Centra s Centrima za edukaciju u BiH. Jedan od tih seminara je „Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti“, koji će se održati kao dvodnevni seminar u maju 2016. godine, a čiji cilj je ubrzavanje ugradnje evropskih standarda u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, te osiguravanje vladavine prava koja je neophodna za politički i ekonomski razvoj zemlje i stabilnost dugoročno. Drugi će dvodnevni seminar – također u okviru ovog projekta – „Pravo na pravično suđenje i izvršenje sudskih odluka“, biti realizovan u julu 2016. godine, a on za cilj ima unapređenje primjene standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi ciljanih redovnih sudova i doprinos harmonizaciji sudske prakse. „Pravo na privatnost i pravo na porodični život“, kao treći dvodnevni seminar, planira se održati u septembru 2016. godine, također u saradnji s AIRE Centrom iz Londona, a uz podršku Ambasade Velike Britanije. Za cilj ima unapređenje primjene standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u praksi ciljanih redovnih sudova i doprinos harmonizaciji sudske praske. U okviru ovog projekta s AIRE Centrom, u novembru 2016. godine održaće se seminar „Pravo na mirno uživanje imovine“. Cilj ovog seminara je upoznavanje s članom 1 Protokola 1 EKLJP-a i standardima Evropskog suda za ljudska prava, zatim prikaz relevantnih odluka Ustavnog suda BiH i prikaz relevantnih odluka Evropskog suda za ljudska prava. 

U saradnji sa Savjetom Evrope u Bosni i Hercegovini u maju 2016. godine planiran je dvodnevni seminar „Ljudska prava u fazama prije pokretanja krivičnog postupka ( čl. 3, 5 i 6 )“. Ciljna grupa su novoimenovani sudije i tužioci. Svakako treba naglasiti i veoma dobru saradnju Centara za edukaciju i Savjeta Evrope. 

Centar će u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH organizovati tri seminara na temu Zakona o zabrani diskriminacije i međunarodnih standarda koji se odnose na diskriminaciju, i to 15.5.2016. godine u Trebinju, 1.6.2016. godine u Zvorniku i 5.10.2016. godine u Prijedoru. Ovi seminari se, kao i ranijih godina, nastavljaju u kontinuitetu, jer su i dalje evidentni nedostatak sudske prakse u vezi primjene ovog Zakona te suočavanje s novim izazovima direktne primjene međunarodnih standarda radi zaštite od diskriminacije. U narednom će se periodu, također u saradnji s Misijom OSCE-a, organizovati seminari: „Upravljanje sudskim ročištem i sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina“, i 15.6.2016. godine u Tesliću, te 3. i 4.11.2016. godine „Materijalno-pravna pitanja u predmetima ratnih zločina“, koji će se održati u Banjoj Luci. Na osnovu praćenja sudskih postupaka, Misija je predložila nastavak obuke „Krivična djela počinjena iz mržnje“, koji se planira održati 21.6.2016. godine u Banjoj Luci. 

U okviru projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u BiH“, koji Centar implementira u saradnji s VSTV- om BiH, će biti izrađena dva modula na teme: „Otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije“ i „Pojavni oblici privrednog kriminala i način njihovog dokazivanja“. Ove teme će biti obrađene 17.10. i 11.11.2016. godine u Sarajevu. U okviru ovog projekta će se organizovati i specijalizacija za tužioce na teme: „Kibernetički kriminal“ i „Organizovani i privredni kriminal“, koja će trajati po nekoliko dana. 

Neophodno je napomenuti i saradnju Centra s Vladom SAD-a koja putem Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštva u prekomorskim zemljama već duži niz godina, a i ove godine, planira zajedničku realizaciju nekoliko seminara iz oblasti krivičnog prava. U narednom periodu, od maja do decembra, nastaviće se specijalistička obuka za maloljetničko pravosuđe: 11.5.2016. godine, u saradnji s UNICEF-om, na temu „Djeca kao oštećeni (žrtve) i svjedoci u krivičnom postupku“. Temu će obraditi domaći i međunarodni eksperti, a tokom obuke će se govoriti o ulozi sociologa, socijalnih radnika i ostalih stručnjaka zaposlenih u pravosuđu. 

U narednom periodu iz građansko-pravne oblasti veliku pažnju i interes će privući seminar „Naknada štete kao posljedica nesavjesnog liječenja“ koji će se održati 10.11.2016. godine, te seminar „Međunarodno privatno pravo“ koji će se održati 23. i 24.5.2016. godine u Banjoj Luci. Ove teme zahtijevaju specifična znanja sudija kada je potrebno odrediti mjerodavno pravo, postupanje u predmetima s elementom inostranosti, i sl. Iz upravno-pravne, privredne i prekršajne oblasti do kraja godine će biti organizovani seminari kao specijalističke obuke, te seminari na tzv. „posebne teme“, a one su „Jačanje upravljačkih vještina“, „Savremeno komuniciranje s javnošću“, „Profesionalna etika“, „Učenje na daljinu“, i sl. 

Značajno je naglasiti da će posebna pažnja u narednom periodu biti posvećena ujednačavanju sudske prakse u krivičnoj i građanskoj oblasti, kroz realizaciju nekoliko okruglih stolova na kojima će se razmjenjivati mišljenja te usaglašavati različiti stavovi, kako na nivou Republike Srpske, tako i na nivou Bosne i Hercegovine. 

Nastaviće se s realizacijom aktivnosti iz oblasti Početne obuke novoimenovanih sudija i tužilaca, stručnih saradnika i pripravnika u sudovima i tužilaštvima. Tako će, u okviru Početne obuke za novoimenovane sudije i tužioce, od ukupno 8 predviđenih seminara do kraja decembra 2016. godine biti održano još 5. Stručni saradnici će imati priliku da prisustvuju obradi teme „Pravo Evropske unije“, dok će pripravnici biti pozvani da prisustvuju seminaru na temu izrade sudske odluke u krivičnom i građanskom postupku. 

Realizacijom pomenutih aktivnosti u okviru stručnog usavršavanja i početne obuke Centar će doprinijeti jačanju pravosudnih kapaciteta, što će se direktno odraziti na kvalitet njihovog rada, kao i na stvaranje kvalitetne baze za izbor budućih sudija i tužilaca. Program stručnog usavršavanja i početne obuke Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj dostupni su na internet stranici Centra: www.rs.cest.gov.ba

04.2016

Drago Ševa, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This