Pravna hronika | Broj 2

Godina 1 | Oktobar 2015. godine

Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda BiH

Novi razvoj prakse ESLJP-a

Pregled aktualnih odluka Suda Europske unije

pdf verzija
Novosti iz zakonodavstva

Novosti iz zakonodavstva

Uloga ove rubrike jeste da upozna čitaoce s novinama u zakonodavstvu u BiH, posebno s onima koje mogu uticati na primjenu EKLJP-a i njenih standarda. Ova rubrika ne predstavlja iscrpnu listu već...

Share This