Internet stranica Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

U sklopu reformskih procesa Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) se opredijelilo da kontinuirano radi na razmjeni znanja i informacija unutar pravosudne zajednice, te je s tim ciljem početkom 2008. godine pokrenulo internet stranicu Centra za sudsku dokumentaciju kao centralni forum za informisanje o izabranoj sudskoj praksi i drugim aktuelnostima od značaja za rad pravosuđa. Od osnivanja do danas, internet stranica se kontinuirano razvijala prema potrebama i zahtjevima pra- vosudne zajednice. 

Internet stranica je dio pravosudnog internet portala, te vizuelno dosta podsjeća na stranice sudo- va u Bosni i Hercegovini, ali je njen sadržaj po mnogočemu specifičan. Osim baze sudskih odluka, koja je predstavljena u prošlom izdanju časopisa Pravna hronika, na internet stranici se, između ostalog, mogu preuzeti bilteni sudske prakse, pravna shvatanja najviših sudskih instanci i panela za ujednačavanje sudske prakse. Također, dostupne su informacije o sjednicama Ustavnog suda BiH i pregled donesenih odluka u meritumu, te informacije o odlukama Evropskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Bosne i Hercegovine, kao i prevodi ključnih presuda ovog suda s publikacija- ma Vijeća Evrope u pogledu primjene pojedinih članova EKLJP-a. Pored toga, dostupni su i ogledni primjeri sudskih i tužilačkih odluka, stručni radovi i pravni časopisi, aktuelnosti iz pravosuđa, te linkovi na pravne baze podataka i stranice za daljnje izučavanje sudske prakse domaćih i međuna- rodnih sudova.

Slika 1

Izgled početnog ekrana interenet stranice Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a

Bitan sadržaj interenet stranice predstavlja sekcija s informacijama o novousvojenim zakonima donijetim na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Sekcija je nastala na osnovu zahtjeva iz pravosudne zajednice, kojoj je brz i efikasan pristup pravnim propisima preduslov za rad. Informacije o usvojenim zakonima se objavljuju redovno od 2010. godine, uz naznaku nivoa vlasti koji je zakon donio, broj službenog glasila u kojem je objavljen, datum stupanja na snagu, te uz napomenu da li se njime eventualno stavlja van snage neki raniji propis. Uz ovakvu informaciju dostupan je i tekst zakona u PDF formatu, a za pojedine zakone mogu se, uz početni tekst, preuzeti i sve njegove izmjene i dopune.

Slika 2

Prikaz informacije o usvojenom zakonu s pratećim zakonskim tekstom

Dio informacija koje se nalaze u ovoj sekciji je dostupan tek nakon registracije. Naime, korisnici iz sudova i tužilaštava mogu pristupiti svim objavljenim zakonima, dok je bez registracije pristup omogućen zakonima donesenim na nivou Bosne i Hercegovine. Ova razlika u slobodnom pristupu uzrokovana je činjenicom da su zakoni donijeti na nivou Bosne i Hercegovine dostupni bez ograničenja, dok ostali nivoi vlasti svoju zakonodavnu aktivnost publikuju putem javnih ustanova čija izdavačka djelatnost podliježe zaštiti autorskih prava. 

Zbog velikog broja informacija dostupnih u sekciji „Zakoni“ i na ovoj interenet stranici uopšte, u gornjem lijevom uglu nalazi se polje za pretragu po slobodnom tekstu (označeno crvenom). Za aktiviranje pretrage potrebno je ukucati željeni pojam, npr. riječ iz naziva zakona, i kliknuti na strelicu pored tražilice.

Slika 3

Prikaz podstranice u sekciji „Zakoni“ gdje se uz prethodnu registraciju mogu, pored izvornog teksta zakona, preuzeti i prateće izmjene i dopune

Izvještavanjem o novousvojenim zakonima na jednom mjestu nastoji se prevazići situacija u kojoj se dinamična zakonodavna aktivnost odvija na različitim nivoima vlasti, a publikovanje zakona vrši putem više službenih glasila. Iako postoji veliko interesovanje nosilaca pravosudnih funkcija za prikupljanje i objavljivanje informacija o propisima donesenim na kantonalnom nivou, u ovom momentu se ne može odgovoriti takvom zahtjevu. Umjesto toga, na internet stranici se mogu pronaći kontakt podaci kantonalnih službenih glasila, odnosno linkovi na njihove službene internet stranice, ukoliko su glasila dostupna putem interneta. 

Na ovaj način VSTV olakšava sudijama i tužiocima u Bosni i Hercegovini pravno istraživanje putem interneta, a po uzoru na brojne evropske pravosudne sisteme. Doprinos VSTV-a u objavi informacija od značaja za rad pravosuđa prepoznat je i u mišljenju Venecijanske komisije o pravnoj sigurnosti i neovisnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini iz 2012. godine, u kojem se ističe se da je pristup pravnim instrumentima i sudskoj praksi naročito važan u zemlji s visokim nivoom decentralizacije pravosuđa kao što je Bosna i Hercegovina.

10.2015

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović-Brković

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This