Pravna hronika | Broj 9

Godina 5 | Juni 2019. godine

Novine u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava s osvrtom na regiju Zapadnog Balkana

Pregled aktuelnih odluka Suda Evropske unije

Standardi objavljivanja i izvještavanja o sudskoj praksi u državama zapadne Evrope

pdf verzija
Share This