Standardi objavljivanja i izvještavanja o sudskoj praksi, s akcentom na zemlje zapadne Evrope

Nakon što smo u prethodnom broju Pravne hronike pisali o Standardima objavljivanja i izvještavanja o sudskoj praksi, s akcentom na zemlje iz regije Zapadnog Balkana, u ovom broju se osvrćemo na zemlje Zapdane Evrope. 

U nastavku se nalaze informacije o tome kako se objavljuju odluke sudova u Španiji, Austriji i Francuskoj. Iako se radi o pravnim sistemima kontinentalnog prava u kojima sudska praksa nije formalni izvor prava, navedene države dugi niz godina sistematično rade na evidentiranju i sistematiziranju odluka svojih sudova, te imaju napredne informacijske sisteme putem kojih se takva praksa objavljuje.

1. Španija

Na internet stranici Sudskog vijeća Španije (http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp) dostupan je informacijski sistem koji sadrži sve odluke Vrhovnog suda Španije, Nacionalnog krivičnog i upravnog suda, visokih sudova autonomnih zajednica, pokrajinskih sudova, te vojnih sudova. Kroz sistem su dostupne i sentence, odnosno pravni stavovi Vrhovnog suda Španije. Baza je dostupna besplatno svim korisnicima, bez prethodne registracije. Veći nivo informacija dostupan je sudijama kroz zatvoreni sistem. 

Sistem vodi i ažurira Centar za sudsku dokumentaciju (CENDOJ) koji je kao tehničko tijelo Sudskog vijeća Španije, a u skladu s članom 560.1.10 Organskog zakona o pravosuđu, zadužen za službenu objavu sudske prakse sudova u Španiji. Centar ima i druge nadležnosti u oblasti dokumentacije i usluga upravljanja znanjem, te nudi usluge podrške i informisanja pravosudnim organima, pružajući im pristup svim vrstama dokumenata koji se koriste prilikom obavljanja sudijske funkcije.

Slika 1. Prikaz stranice Centra za sudsku dokumentaciju Sudskog vijeća Španije na kojoj se objavljuju odluke španskih sudova.

Kako su postavljene funkcionalnosti?

Baza se može pretraživati po različitim parametrima. Kod pojedinih parametara za pretragu korisniku se nudi mogućnost izbora jednog ili više već definisanih parametara koji se prikazuju po principu padajućeg menija, npr. naziv suda, pravna oblast (civilno, krivično, upravno, radno, vojno pravo), vrsta odluke, sjedište suda, ime sudije izvjestioca, jezik odluke, i sl. Korisnik ima mogućnost označiti jednu ili više ponuđenih opcija za pretragu. Na ovaj način mogu se istovremeno pretraživati presude nekoliko određenih sudova, a istovremeno iz pretrage isključiti presude drugih sudova. 

Također, postoji opcija pametnog pretraživanja po riječima iz teksta odluka (slobodna pretraga), pri čemu se korisniku nude opcije pronalaska odluka koje sadrže zadatu riječ ili jednu od zadatih riječi, koje su približne zadatoj riječi, odnosno koje ne sadrže zadatu riječ. Sistem nudi automatsko dovršavanje upita, jer se prilikom ukucavanja samo jednog slova prikazuje padajući popis najpopularnijih pretraga koje se podudaraju sa slovima koje unosimo. Iz ponuđenih opcija može se izabrati ona koja nam odgovara, bez potrebe da je u potpunosti napišemo. 

Moguća je pretraga i po broju odluke, ECLI broju[58], pravnom propisu, i sl. Uz pomoć kalendara omogućeno je sužavanje pretrage na određeni datum ili određeni vremenski period. Također, postoji opcija da se direktno pristupi 50 odluka sa svakog odjeljenja Vrhovnog suda koje su posljednje unesene u sistem, te mogućnost pretrage po određenim izdvojenim institutima (npr. hipoteka, pravo na odbranu, i sl.). 

Posebno su dostupne historijske odluke Vrhovnog suda, odluke koje su u sistemu označene kao zanimljive, odluke koje su aktuelne, i/ili one koje su pravno relevantne. Kroz sistem je dostupan veliki broj dokumenata (primjera radi, na raspolaganju je oko 724.000 odluka Vrhovnog suda Španije).

Prikaz rezultata pretrage

Rezultati pretrage prikazuju se u posebnom „prozoru“ na način da se za svaku odluku koja zadovoljava zadate parametre daju osnovni podaci, uključujući broj predmeta, ECLI broj, naziv suda, odjeljenje, sjedište suda, ime i prezime izvjestioca, datum odluke, te kratki rezime odluke (npr. Krivično djelo ubistva s posebnom okrutnošću).

Slika 2. Prikaz rezultata pretrage u Španiji.

Odluke se prikazuju u skraćenoj formi, bez ličnih podataka, u PDF formatu. Uz odluke se objavljuju i opći podaci o donosiocu odluke i samom predmetu.

Slika 3. Prikaz odluke u Španiji

 

2. Austrija

Odluke austrijskih pravosudnih tijela objavljuju se u saveznom pravnom informacijskom sistemu RIS i dostupne su na internet stranici http://www.ris.bka.gv.at/. Kroz sistem se objavljuju odluke Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Upravnog suda, Suda za azilante, viših pokrajinskih sudova i drugih sudova, Saveznog upravnog suda i pokrajinskih upravnih sudova, Saveznog finansijskog suda, Komisije za zaštitu podataka, disciplinskih komisija i drugih organa. Objavljuju se pravosnažne presude. U posebnim sažecima presuda Vrhovnog suda navodi se ako je još uvijek u toku postupak na nekom drugom nacionalnom sudu ili na međunarodnom sudu.

Slika 4. Prikaz internet stranice austrijskog pravnog informacijskog sistema RIS na kojoj se objavljuju odluke austrijskih sudova.

Pravni informacijski sistem (RIS) je elektronska baza podataka kojom upravlja Ured saveznog kancelara Austrije. Pored informisanja o sudskoj praksi, namijenjen je za informisanje o pravnim propisima objavljenim u Saveznom službenom listu, te pravu u Saveznoj Republici Austriji. Pristup RIS-u nije ograničen. Objava odluka regulisana je članovima 15 i 15a Zakona o Vrhovnom sudu, članom 48a Zakona o organizaciji sudova i članom 19 Zakona o sudu za azilante. Odluke Vrhovnog suda na koje se žalba odbija bez detaljnog obrazloženja se ne objavljuju. Odluke ostalih sudova objavljuju se ukoliko njihov značaj prelazi okvire pojedinačnog predmeta.

Kako su postavljene funkcionalnosti?

Baza se može pretraživati po različitim parametrima. Prva mogućnost je pretraga po vrsti dokumenta. Druga opcija je pretraga po slobodnom tekstu, pri čemu korisnik može po slobodnom izboru ukucavati jednu ili više riječi (npr. „odgovornost“, „posrednik“, i sl., uz korištenje naredbi „I“, „ILI“ i „NE“). Sistem pretražuje čitave tekstove presuda, te u slučaju naredbe „I“ kao rezultat nudi sve odluke u kojima se pominju obje zadate riječi (kumulativna pretraga), a u slučaju naredbe „ILI“ odluke u kojima se pominje bilo koja od zadatnih riječi (alternativna pretraga). Kada se koristi naredba „NE“, na uvid se daju dokumenti koji sadrže prvi pojam za pretraživanje tj. onaj koji je unesen prije naredbe „NE“, ali ne i drugi pojam za pretraživanje tj. onaj koji je unesen nakon naredbe (negativna pretraga). 

Pretraga se uz pomoć kalendara može suziti na određeni datum ili određeni vremenski period. Korisnik također može izabrati da mu se prikažu samo dokumenti koji su prvi put uneseni u sistem u određenom vremenskom periodu ili dokumenti koji su promijenjeni u određenom vremenskom periodu, pri čemu može birati jednu od ponuđenih opcija: 1. posljednja sedmica; 2. posljednje dvije sedmice; 3. posljednji mjesec; 4. posljednja tri mjeseca; 5. posljednja godina. 

Sistem također nudi opciju traženja odluka određenog suda, a dostupne su i opcije pretrage odluka nekoliko sudova, ili da se iz pretrage isključe određeni sudovi. Moguće je i pretraživanje po broju predmeta. Nakon unosa određenog dijela broja predmeta, sistem sam prikazuje opcije koji se mogu odabrati klikom. Ako korisnik želi birati više brojeva predmeta, svaki broj mora upisati pod navodnike. Dokumenti koji su usvojeni od sredine 2010. godine mogu se pretraživati i na osnovu reference u nekoj zvaničnoj zbirci odluka ili pravnoj literaturi. Također je moguće pretraživati odluke po zakonskim odredbama, pravnim institutima, te deskriptorima. I kod ovih opcija se mogu koristiti operatori pretrage „I“, „ILI“, odnosno „NE“.

Prikaz rezultata pretrage

Rezultati pretrage prikazuju se u posebnom „prozoru“ na način da se za svaku odluku koja zadovoljava zadate parametre daju osnovni podaci, uključujući broj predmeta, datum odluke, naziv suda, vrstu dokumenta, te tekst odluke. Uz odluke je dostupan i ECLI broj.

Slika 5. Prikaz rezultata pretrage u Austriji.

 

Odluke se objavljuju bez ličnih podataka zajedno sa sažetkom, a dostupne su u PDF, HTML i RTF formatu.

Slika 6. Prikaz odluke u Austriji (HTML).

3. Francuska

Putem internet stranice Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/) omogućen je pristup sudskoj praksi francuskih i međunarodnih sudova. Sudska praksa je dostupna i na stranicama Kasacionog suda (https://www.courdecassation.fr/), Državnog sudskog vijeća (http://www.conseil-etat.fr/), Ustavnog suda, Ureda za reviziju (https://www.ccomptes.fr/fr), te Ministarstva pravde. Postoji i dosta komercijalnih kuća koje uz naplatu objavljuju sudsku praksu, informacije o zakonima, komentare zakona, i sl. U nastavku je predstavljen sistem objave na centralnoj stranici Legifrance.

Slika 7. Internet stranica Legifrance na kojoj se objavljuje sudska praksa Francuske.

Kroz sistem su dostupne odluke Kasacionog suda, žalbenih sudova i drugih redovnih sudova u Francuskoj, praksa Ustavnog suda, te praksa međunarodnih sudova, prije svega Evropskog suda za ljudska prava i Suda Evropske unije. Stranica Legifrance je službena stranica francuske vlade za informisanje javnosti o pravu putem interneta, uključujući informisanje o propisima, sudskoj praksi, te drugim pravnim informacijama. Objava odluka se vrši u skladu s pravilima objavljivanja koja postoje na državnom nivou. Objavljuju se sve odluke Kasacionog suda, te odabrane odluke drugih sudova.

Kako su postavljene funkcionalnosti?

Pretraga sudske prakse je omogućena kroz osnovnu i naprednu pretragu. U osnovnoj pretrazi korisnik ima opciju pretrage prema nazivu suda – pri čemu je moguće birati iz padajućeg menija samo jednu od ponuđenih opcija – broju predmeta, datumu odluke ili određenom vremenskom periodu, te po slobodnom tekstu. Pretraga se može suziti na odluke Kasacionog suda objavljene u pravnim biltenima ili na one koje nisu. 

Kroz naprednu pretragu korisniku je na raspolaganju veći broj opcija za pretragu. Naime, može pretraživati bazu po broju predmeta, datumu odluke ili određenom vremenskom periodu. Nadalje, korisnik može izabrati više sudova čiju sudsku praksu želi konsultovati. Za odluke Kasacionog suda može se vršiti pretraga svih odluka ovog Suda ili se suziti na odluke koje su objavljene u nekom biltenu, odnosno na one koje nisu objavljene. Odluke Kasacionog suda se također mogu pretraživati po vrsti odluke, broju i godini izdavanja biltena, odjelu suda, te osporenom aktu, uključujući naziv organa koji je donio osporeni akt, sjedište organa ili datum donošenja osporenog akta. U odnosu na drugostepene sudove moguće je odabrati određeni sud prema mjesnoj nadležnosti, dok je prvostepene sudove moguće birati i prema stvarnoj nadležnosti i sjedištu suda. 

Dostupna je i opcija pretrage po slobodnom tekstu, s tim da se ova pretraga može aktivirati u odnosu na integralni tekst pretrage, sažetak presude, pojmove koji su dodijeljeni odluci, odnosno sve navedeno. Kao i u Austriji, kroz ovu opciju dostupne su i kumulativna i alternativna i negativna pretraga. Moguća je i pretraga po već zadatim pravnim pojmovima (deskriptorima) koji se prikazuju u posebnom „prozoru“ po principu padajućeg menija.

Slika 8. Prozor za naprednu pretragu.

Prikaz rezultata pretrage

Rezultati se prikazuju ispod prozora za pretragu, uz navođenje opštih podataka o odluci: naziv suda, naziv odjela, datum donošenja odluke, broj predmeta, te da li je ista objavljena u nekom biltenu.

Slika 9. Prikaz rezultata pretrage na Legifrance.

 

Odluke se prije objave anonimiziraju, a dostupne su u HTML i RTF formatu. Prije samog teksta odluke navode se opšti podaci o odluci (npr. Kasacioni sud, Građansko odjeljenje 2, Javna sjednica održana u četvrtak, 18. decembra 2008., Žalba br. 07-20238, Žalba na odluku Apelacionog suda u Basse-Terre od 23. aprila 2007. Godine). Navodi se također i ECLI broj.

Slika 10. Prikaz odluke u RTF formatu na stranici Legifrance.

Uz određene odluke objavljuje se i sažetak (rezime) pravnog pitanja o kojem se raspravljalo, uključujući listu deskriptora koji su dodijeljeni odluci (npr. evropski nalog za hapšenje, izvršenje, uslovi izvršenja, postupak u zemlji izručenja, pretjerano trajanje, kontrola, načelo automatizma, izuzetak od izručenja, stvarni rizik od neljudskog ili ponižavajućeg tretmana, itd.). Također se navode zauzeti pravni stav i reference na primijenjeni propis, prethodnu praksu suda o istom pitanju, te prethodne odluke.

[58] ECLI je jedinstvena identifikacijska oznaka (identifikator) sudskih presuda u državama članicama Evropske unije (engl. European Case Law Identifier) koja je osmišljena u cilju jednostavnijeg korištenja registra sudske prakse. Identifikator se sastoji od 5 dijelova odvojenih dvotačkom u sljedećem redoslijedu: 1. skraćenica „ECLI”; 2. oznaka zemlje (2 znaka); 3. oznaka suda (1–7 znakova); 4. godina odluke (4 znaka); 5. jedinstveni identifikacijski broj (najviše 25 znakova, uključujući tačke).

06.2019

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović-Brković, Centar za sudsku dokumentaciju

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

Share This