Standardi objavljivanja i izvještavanja o sudskoj praksi, s akcentom na zemlje regiona

Savjetodavno vijeće evropskih sudija (CCJE) u mišljenju broj 20 koje je posvećeno ulozi sudova u jedinstvenoj primjeni prava[18] navodi i određene standarde objavljivanja i izvještavanja o sudskoj praksi. U mišljenju se, prije svega, navodi da je odgovarajući sistem izvještavanja o sudskoj praksi neophodan za osiguravanje jedinstvene primjene prava. Morale bi se objavljivati barem presude vrhovnih i žalbenih sudova i to ne kako bi se s njima upoznale samo stranke u pojedinom predmetu, već i sudovi, advokati, tužioci, akademski krugovi i najšira javnost, a kako bi im se omogućilo da se na te presude pozivaju u budućim predmetima.[19] Za objavljivanje odluka mogu se koristiti službeni, poluslužbeni i drugi pregledi sudske prakse u štampanom ili elektronskom obliku. Sudije bi trebali imati pristup i biti osposobljeni za besplatno korištenje barem jedne elektronske baze podataka o sudskoj praksi Vrhovnog suda i žalbenih sudova. 

U mišljenju se dalje navodi da CCJE uviđa kako različite pravne tradicije utiču na različite načine pisanja sudskih odluka, kao i na različita viđenja o tome koje odluke treba objavljivati i u kojem obliku. Međutim, CCJE naglašava kako treba povesti računa i o činjeničnim okolnostima i kontekstu predmeta, a kako se eventualno korištenje objavljene odluke u budućim predmetima ne bi neopravdano proširilo i na one predmete koji ne počivaju na dovoljno sličnim okolnostima. S tim u vezi, pozdravlja se praksa objavljivanja sažetaka odluka, uključujući i njihov činjenični osnov. 

Na kraju se ističe da, kada vrhovni ili žalbeni sudovi donose veliki broj odluka, njihovo puko objavljivanje neće biti dovoljno za primjereno praćenje sudske prakse. Stoga CCJE smatra da bi u takvim okolnostima bio koristan sistem gdje bi se u određenom obliku objavljivao izbor odluka kojima se postavljaju standardi kojih bi se valjalo držati u budućim predmetima (npr. kao „zbirka najvažnijih odluka“), a sve kako bi se što bolje osiguralo da se o njima vodi računa. 

U nastavku se nalaze informacije kako se objavljuju odluke najviših sudova u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i Makedoniji.[20] 

Hrvatska Na internet stranici Vrhovnog suda Republike Hrvatske dostupan je informacijski sistem za sudsku praksu (https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/home) koji sadrži sve odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Odluke donesene u vezi zahtjeva za suđenje u razumnom roku se zbog velikog broja istovjetnih odluka ne objavljuju od 1. jula 2012. godine, izuzev onih u kojima je zauzeto značajno pravno stajalište. Uz posebno važne i zanimljive odluke objavljuju se pravna stajališta (tzv. sentence). U istom sistemu se objavljuju i najznačajnije odluke opštinskih, okružnih i privrednih sudova, te odluke Visokog trgovinskog suda i Visokog prekršajnog suda.[21]

Slika 1 Prikaz stranice o sudskoj praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Slika 2 Opcija za pretraživanje sudske prakse

Za odluke koje su donesene nakon 1. januara 2004. godine dostupni su i sljedeći podaci: ime suda koji je donio odluku, naziv odjeljenja, vrsta predmeta, datum odluke i datum objavljivanja, indeksni podaci (stvarno i zakonsko kazalo), te drugi podaci po kojima je moguće vršiti pretragu.

Slovenija Na internet stranici www.sodnapraksa.si dostupne su sve odluke Vrhovnog suda Slovenije, te odluke drugostepenih sudova, Višeg radnog i socijalnog suda i Upravnog suda, kao i principijelni pravni stavovi plenarne sjednice Vrhovnog suda.[22]

Slika 3 Pretraživanje sudske prakse u Sloveniji

Sve presude se rediguju prije objavljivanja. Osim redigovanog teksta odluke, pružaju se detaljne informacije o pravnom osnovu, kao i rezime presude (do 100 riječi). Također se daje veći broj ključnih riječi kako bi se korisnicima pomoglo da identifikuju područje prava i pravno pitanje na koje se odnosi presuda. Izbor najvažnijih odluka Vrhovnog suda dostupan je i na engleskom jeziku na posebnom dijelu navedene internet stranice.

Slika 4 Prikaz rezultata pretrage

Presude koje se odnose na naknadu nematerijalne štete dostupne su također putem specijalnog pretraživača, što korisniku pomaže u traženju slične sudske prakse prema vrsti štete, datumu štetnog događaja, itd.

Slika 5 Pretraživač baze za naknadu štete

Srbija Na internet stranici Vrhovnog kasacionog suda Srbije (https://www.vk.sud.rs/sr-lat/sud-ska-praksa) dostupne su odluke ovog suda, kao i odluke ranijeg Vrhovnog suda Srbije.[23] Odluke se objavljuju u anonimiziranom obliku u punom tekstu, uz osnovne informacije o broju predmeta i ključnim riječima. Odluke se mogu pretraživati po različitim parametrima, uključujući oblast prava, incijalni akt stranke, broj sudskog predmeta/godina, datum donošenja odluke, ključne riječi, dio teksta, itd. Kasacioni sud također izdaje biltene sudske prakse čija se elektronska izdanja objavljuju na internet stranici suda. Na stranici su također dostupna pravna shvatanja, stavovi i zaključci sa sjednica odjeljenja ovog suda. Na stranicama apelacionih sudova objavljuju se odluke koje su ocijenjene kao značajne za sudsku praksu. Odluke su razvrstane prema nomenklaturi odjeljenja sudske prakse i nisu pretražive.

Slika 6 Prikaz ekrana za pretragu, te rezultata pretrage Vrhovnog kasacionog suda Srbije

Crna Gora Od novembra 2011. godine redovni sudovi Crne Gore objavljuju odluke na internet portalu www.sudovi.me. Na portalu sudova se, po pravilu, objavljuju samo pravosnažne odluke, relativno ažurno[24].

Slika 7 Prikaz recentne sudske prakse

Slika 8 Ekran za pretraživanje s prikazom rezultata pretrage

Sistem omogućava pregled posljednjih pravosnažnih odluka. Pretraga je moguća po nazivu suda, nazivu odjeljenja, vrsti predmeta, broju predmeta, godini donošenja odluke, vrsti odluke, te sadržaju odluke. Ključne riječi nisu unaprijed zadate, već ih je potrebno samostalno definisati u odgovarajućem polju (sadržaj odluke); npr. „izdržavanje djeteta“, „pritvor“, „neuračunljivost“, „reorganizacija“, „ne bis in idem“, i dr.

Makedonija Ministarstvo pravde obezbjeđuje instaliranje, održavanje i rad IT sistema na jedinstvenoj metodološkoj i tehnološkoj osnovi, a odluke su dostupne na portalu www.vsrm.mk u pravilu dva dana po pravosnažnosti. Objavljuju se čak i najjednostavnije odluke i rješenja, zbog čega dolazi do preopterećenja sistema, te se vrše ulaganja u efikasniji sistem elektronskog pohranjivanja i pretraživanja sudske prakse. Pored pretrage po nazivu suda, broju predmeta i datumu donošenja odluke, moguće je vršiti pretragu po imenu sudije, pravnoj oblasti, vrsti predmeta, ponuđenoj ključnoj riječi, slobodnom tekstu, itd.

Slika 9 Prikaz ekrana za pretragu sudske prakse u Makedoniji

Države u pravilu objavljuju odluke u integralnoj formi, koja se od originalne razlikuje u dijelu kojim se štiti privatnost stranaka u postupku, u skladu s pravilnicima i pratećim uputstvima kojima se obezbjeđuje anonimnost sudskih odluka. Izuzetak predstavlja Slovenija, gdje se odluke objavljuju u redigovanoj formi.

Slika 10 Prikaz odluke u Hrvatskoj

Slika 11 Prikaz odluke u Sloveniji

Slika 12 Prikaz odluke u Srbiji

Slika 13 Prikaz odluke u Crnoj Gori

Slika 14 Prikaz odluke u Makedoniji

U svim navedenim zemljama pristup odlukama je omogućen bez prethodne registracije i besplatno. Pored navedenih baza koje djeluju pod okriljem najviših sudova ili odgovarajućih pravosudnih internet portala, sudsku praksu objavljuju i drugi komercijalni i nekomercijalni pružaoci pravnih informacija koji nude međusobno povezane pravne sadržaje (zakonodavstvo, sudska praksa, stručni članci, pravne publikacije, vijesti, itd.).

[18] Mišljenje je doneseno 10. novembra 2017. godine i može se preuzeti na stranici Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a http://www.pravosu- dje.ba/vstv/faces/vijesti.jsp?id=72864.
[19] Vidi Mišljenje br. 14 (2011.) o pravosuđu i informacijskim tehnologijama (IT). U ovom mišljenju se, između ostalog, navodi: CCJE smatra da bi pravosuđe trebalo da objavljuje na internetu sudsku praksu, ili bar značajne odluke, i) besplatno, ii) u lako pristupačnom obliku, te iii) uzimajući u obzir zaštitu ličnih podataka. CCJE pozdravlja inicijative za uvođenje međunarodnih identifikatora sudske prakse (kao što je identifikator sudske prakse Evropske unije ECLI koji će poboljšati pristup stranoj sudskoj praksi).
[20] Za pripremu materijala korištene su primarno informacije s internet stranica sudova, internet stranice evropskog portala e-pravosuđe (European e-Justice Portal), te odgovori država Vijeća Evrope na upitnik za pripremu Mišljenja CCJE br. 20.
[21] Na dan 12.11.2018. godine dostupno je 200.214 odluka, od čega 186.972 odluke Vrhovnog suda.
[22] Na dan 12.11.2018. godine dostupno je 55.301 odluka Vrhovnog suda i 109.617 ostalih sudova.
[23] Ukupno je dostupno 7.297 odluka Kasacionog suda, te 2.023 odluke ranijeg Vrhovnog suda.
[24] Na dan 12.11.2018. godine dostupno je 282.294 odluka, od čega 25.425 odluke Vrhovnog suda.

12.2018

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović-Brković, Centar za sudsku dokumentaciju

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This