Elektronske baze podataka

Elektronske baze podataka predstavljaju izuzetno koristan resurs za pretraživanje sudske prakse. U nastavku predstavljamo dvije elektronske baze: Bazu sudskih odluka Centra za dokumentaciju VSTV-a BiH i Bazu evropske sudske prakse o ljudskim pravima AIRE Centra, namijenjenu zemljama jugoistočne Evrope.

Baza sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a

Baza sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a predstavlja elektronsku zbirku odabranih odluka najviših sudova u Bosni i Hercegovini i dostupna je na internet stranici www.pravosudje.ba/CSD/. Zaključno s 31.12.2014. godine Baza sadrži 10.675 odluka Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije BiH i Apelacionog suda Brčko distrikta, te odluke nižestepenih sudova donesene u istim predmetima. Na istom mjestu se nalaze i odluke Ustavnog suda BiH donesene po apelacijama na odluke sadržane u bazi, što korisnicima omogućava pregled odluka donesenih u jednom predmetu u različitim fazama postupka. 

Iako sudska praksa u Bosni i Hercegovini formalno ne predstavlja izvor prava, argumentacija iznesena u sudskim odlukama utiče na tumačenje i primjenu važećih propisa. Dajući na uvid karakteristične odluke prvenstveno pravosudnoj zajednici u Bosni i Hercegovini, VSTV nastoji omogućiti ujednačavanje sudske prakse. Naime, upoznavanjem nosilaca pravosudnih funkcija sa stavovima drugih sudova pruža se mogućnost ujednačavanja prakse prije donošenja odluke. Značaj sudske interpretacije propisa i pravnih stajališta koje sudovi iskazuju u svojim odlukama naročito se ogleda u slučaju postojanja pravnih praznina, odnosno kada su odredbe pojedinih propisa nepotpune ili nejasne, te prilikom neusaglašenosti pravnih propisa. 

Pored odluka, u bazi se nalazi i određeni broj sentenci preuzetih iz biltena sudske prakse koje se odnose na specifične pravne stavove. U nastavku se može vidjeti kako izgleda dio internet stranice Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a s prikazom jednostavne pretrage:

Slika 1

Izgled Baze sudskih presuda nakon logovanja

link: www.pravosudje.ba/CSD/

Pretraživanje baze kontinuirano se unapređuje kako bi se omogućio brži i efikasniji pronalazak željene sudske odluke. Trenutno je pretraga omogućena putem različitih parametara, kao što su naziv suda, pravna oblast (jednostavna pretraga), te na osnovu prethodno definisanih materijalnih i procesnih instituta iz krivičnog, građanskog i upravnog prava (napredna pretraga). U proteklom periodu razvijena je mogućnost pretrage prema sadržaju odluka, čime se znatno proširuje mogućnost pronalaska većeg broja odluka u skladu sa zadatim terminom ili kombinacijom termina. Unapređenje parametara za pretragu će se nastaviti i ubuduće. U nastavku je dat prikaz dijela internet stranice Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a na kome se može preuzeti Priručnik za korištenje Baze:

Slika 2

Prikaz podstranice „Pomoć za korištenje“ na kojoj se također nalazi Priručnik za korisnike Baze sudskih odluka

link: http://csd.pravosudje.ba/vstv/faces/faces/kategorijevijesti. jsp?ins=142&modul=362

Zbog svoje aktuelnosti i važnosti za tumačenje i primjenu zakona, Baza sudskih odluka CSD VSTV-a je od februara 2014. godine Odlukom Vijeća ministara BiH dostupna svim zainteresovanim licima, uz godišnju pretplatu u iznosu od 100 KM. Nakon izvršene uplate potrebno je skeniranu uplatnicu dostaviti na e-mail: csd@pravosudje.ba. Primjer popunjene uplatnice može se preuzeti na internet stranici kako je prikazano na slici:

Slika 3

Na linku (Vaša pitanja), nalazi se uputstvo kako se može pristupiti Bazi sudskih odluka

http://csd.pravosudje.ba/vstv/faces/faces/vijesti.jsp?id=1640

Baza evropske sudske prakse o ljudskim pravima namijenjena zemljama jugoistočne Evrope

Baza evropske sudske prakse o ljudskim pravima (Baza) predstavlja elektronsku zbirku odabranih odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (ESLJP) relevantnih za zemlje jugoistočne Evrope, i to na lokalnim jezicima (albanski, bosanski-hrvatski-crnogorski-srpski (BHMS) i makedonski). 

Početna strana zahtijeva od korisnika da izabere jednu od tri jezične varijante na kojoj će vršiti pretragu (albanski, makedonski ili BHMS, od kojih je srpski jezik dostupan u ćiriličnom pismu). U isto vrijeme, uz dokument na odabranom regionalnom jeziku data je i verzija na engleskom jeziku, što korisnicima omogućava pristup i onim presudama koje nisu prevedene na njihov maternji jezik.

Slika 4

Početna strana Baze

www.ehrdatabase.org

Početna strana Baze

Iako je prevashodno namijenjena sudijama i tužiocima u regionu kako bi olakšala primjenu EKLJP-a na nacionalnom nivou, Baza je dostupna svim zainteresovanim korisnicima putem linka: www.ehrdatabase.org. Baza omogućava domaćim pravnicima lakši pristup obimnoj i kompleksnoj praksi Suda u Strazburu u cilju njene bolje implementacije na nacionalnom nivou, što se pokazalo kao veliki izazov u svim zemljama širom Evrope, budući da zahtijeva inkorporiranje novog sistema prava i prilagođavanje na novi način pravnog razmišljanja. 

Baza sadrži veliki broj prevedenih presuda i odluka ESLJP-a koje su po prvi put objedinjene u elektronskom obliku, sistematizovane i lako pretražive. Pored sudske prakse, sažetaka presuda i stručnih komentara, Baza sadrži prikaz i objašnjenje svakog člana EKLJP-a, kao i pregled osnovnih principa vezanih za primjenu datog člana.

Prikaz člana

Jedna od najznačajnijih karakteristika Baze, u odnosu na druge slične portale, predstavlja pregled uobičajenih faktičkih situacija u okviru svakog člana koje mogu dovesti do povrede prava zajamčenog tim članom Konvencije. Ove faktičke situacije predstavljaju opis okolnosti koje se obično vezuju uz određeni član što omogućava korisniku da utvrdi da li neki predmet povlači zaštitu prava iz Konvencije, a zatim pogleda u Prikazu datog člana koje testove treba primijeniti, kao i primjere sudske prakse. Portal također sadrži linkove ka drugim korisnim publikacijama, kao što su vodiči i priručnici o praksi ESLJP-a na jezicima zemalja iz regiona.

Slika 5

Prikaz člana 2, Pravo na život:

http://www.ehrdatabase.org/SearchByArticle?Article=1

Prikaz faktičke situacije

Postoje dva osnovna načina pretraživanja Baze: pretraga prema članu Konvencije i napredna pretraga. Pojedini parametri su zajednički kod oba načina pretrage (slobodan tekst, tip odluke, ime podnosioca predstavke, tužena država, broj predstavke, vrsta odluke i datum). 

Pretraga po članu je pogodnija za one korisnike koji nemaju veliko iskustvo u primjeni Konvencije budući da sadrži detaljan prikaz svakog člana i principa vezanih za njegovu primjenu. Također sadrži i listu uobičajenih faktičkih situacija koje se vezuju za određeni član što omogućava korisnicima da razumiju kontekst i okolnosti u kojima se dati član primjenjuje. Ovo je jedna od najznačajnijih prednosti Baze. Napredna pretraga je namijenjena korisnicima koji imaju iskustva s tumačenjem i primjenom Konvencije i dobro poznaju njene osnovne institute. Ovaj vid pretrage omogućava korisnicima da kombinuju više članova tokom pretrage, te da koriste kriterijume kao što su: opšte ključne riječi ili ključne riječi po članu, kao i dijelovi članova. 

U skladu s razvojem prakse Suda u Strazburu, Baza se redovno ažurira novim presudama i odlukama, kao i pratećim materijalima korisnim za tumačenje i primjenu Konvencije.

Slika 6

Prikaz faktičke situacije član 6 i krivični predmeti:

http://www.ehrdatabase.org/SearchBySituation?Id=31

05.2015

Vera Bjelogrlić, Sekretarijat VSTV-a BiH; Biljana Braithwaite, AIRE centar; Marija Jovanović, Univerzitet Oxford

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This