Novosti iz Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH

U prethodnim brojevima časopisa predstavljali smo redovne sadržaje koje za pravosudnu zajednicu i širu javnost objavljuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine u okviru internet stranice Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a: https://csd.pravosudje.ba/vstvfo/S/142. U ovom broju cilj nam je čitaocima približiti novine na stranici, te kako ih korisnici mogu na najbolji način koristiti.

Na inicijativu Ureda zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava objavljene su dvije detaljnije informacije iz predmeta Muquishta protiv Bosne i Hercegovine i Bimal d.d. protiv Bosne i Hercegovine. Naime, u cilju sprečavanja budućih povreda Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (u daljem tekstu: Konvencije), Ured zastupnika/agenta zatražio je od VSTV-a BiH da o ovim presudama obavijesti sve sudove u Bosni i Hercegovini, naročito one u čijoj nadležnosti su upravni sporovi, te da osigura da sudovi usklade svoju praksu s izraženim stavovima Evropskog suda za ljudska prava.

Slika 1

Prikaz ekrana u kojem su predstavljene informacije o predmetu Bimal d.d. protiv BiH[58]

Tako iz presude Bimal d.d. protiv BiH proizilazi neophodnost da se strankama i u upravnom sporu dostavljaju podnesci suprotne strane podneseni sudu i da im se omogući izjašnjenje na te podneske (v. Sliku 1). S druge strane, u predmetu Muquishta protiv Bosne i Hercegovine utvrđena je, između ostalog, povreda prava na pravično suđenje zbog arbitrarnosti odluka domaćih organa. Sud je konstatovao da su organi uprave i Kantonalni sud u Sarajevu u potpunosti zanemarili pravne propise prema kojima aplikantica, strana državljanka, ima pravo na određene beneficije, stalnu novčanu pomoć i novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe[59], kao i da su zanemarili svoju zakonsku obavezu da osiguraju da aplikantica bude upoznata sa svojim pravima, te da joj se daju prava koja joj pripadaju.

Radi unapređenja njihove dostupnosti profesionalnoj zajednici i javnosti uopšte, navedene odluke objavljene su i u Bazi sudskih odluka VSTV-a, čime je praktično započela realizacija Reformskog programa VSTV-a za period od 2021. do 2023. godine, u dijelu koji se odnosi na mjeru „Prikupiti i u bazi sudskih odluka OSDE-a VSTV-a objaviti sve presude vezane za predmete Evropskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine“ (mjera I.4.4 iz oblasti Unapređenje pristupa sudskim odlukama i usklađivanje sudske prakse). Radi njihove lakše pretraživosti, odluke su indeksirane odgovarajućim parametrima za pretragu.

Na internet stranici je nastavljeno i redovno informisanje o najnovijim odlukama i presudama Evropskog suda za ljudska prava, s istim ciljem usaglašavanja domaće sudske prakse s međunarodnim standarima. Priprema informacija se na sedmičnom nivou vrši u saradnji s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, a korisnicima su kratki sažeci izabranih predmeta na službenim jezicima u BiH dostupni u istoj sedmici kada je i odlučeno o predmetu. Nastavljeno je i informisanje o razvoju sudske prakse ESLjP-a, a najnovije dostupna informacija tiče se prakse za period maj – avgust 2021. godine. Ukupno je na ovaj način pravosudna zajednica upoznata s oko 1.400 predmeta ESLjP-a.

Napore VSTV-a u ovom domenu prepoznao je i sam Evropski sud za ljudska prava, te bi se link na dio stranice gdje se objavljuju ovi materijali trebao uskoro naći na internet stranici ESLjP-a, radi što bolje i šire distribucije ovog vrijednog materijala. Kroz HUDOC bazu uskoro bi se takođe trebali naći i prevodi 46 presuda s francuskog na BHS jezike, koji je obezbjeđen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru sredstava predpristupne pomoći IPA 2017.

Prevodi su trenutno dostupni kroz Informacioni sistem OSDE-a VSTV-a, u dijelu koji se tiče sudske prakse ESLjP-a, a organizovani su prema relevantnim članovima Konvencije (v. Sliku 2).

Slika 2

Prikaz ekrana na kojem su dostupni prevodi izabranih presuda Evropskog suda za ljudska prava[60]

U skladu s Reformskim programom VSTV-a intenziviran je i unos odluka iz pravosnažno okončanih predmeta ratnih zločina u Bazu sudskih odluka VSTV-a, a uporedo se ažurira i Mapa ratnih zločina dostupna na https://maparz.pravosudje.ba/bhs. Tako je u posljednjih šest mjeseci izvršen sistematičan unos ovih predmeta procesuiranih ne samo pred Sudom BiH, već i predmeta završenih pred entitetskim sudovima i sudovima u Brčko distriktu BiH. Radi se o unosu odluka iz 266 predmeta, čime je Baza u pogledu ovih krivičnih dijela dostigla ažurnost od cca 95%.

U skladu sa Sporazumom o saradnji kojeg je VSTV BiH u novembru 2021. godine potpisao s Pravnim fakultetom Sveučilišta „Vitez“ u Travniku, presude su takođe proslijeđene na objavu u Bazi pravosnažnih predmeta ratnih zločina koja je dostupna na internet stranici https://warcrimesdatabase.net/public/. Radi se o bazi koja bi vremenom trebala obezbjediti objavu i pristup presudama iz predmeta ratnih zločina procesuiranih u različitim državama svijeta, počevši od Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Japana, te predmete procesuirane na međunarodnom nivou.

Slika 3

Prikaz početnog ekrana internet stranice na kojoj se nalazi Baza pravosnažnih predmeta ratnih zločina

Na internet stranici je takođe objavljeno i pet tematskih publikacija sudske prakse (v. Sliku 4) čija je promocija upriličena 31. januara 2022. godine u Sarajevu. Radi se o publikacijama izrađenim uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017, a svrha njihove izrade je bila da se u saradnji sa sudovima najviše instance u Bosni i Hercegovini prikaže pregled novije sudske prakse za oblasti javnih nabavki, organizovanog kriminala i korupcije, diskriminacije, radnji dokazivanja, te obeštećenja žrtava i oštećenih u krivičnom postupku.

Kao što se može vidjeti, radi se o pregledu sudske prakse po određenim, aktuelnim pitanjima s kojima se sudovi suočavaju u svakodnevnom radu. Sve sudske odluke domaćih sudova citirane u publikacijama, kao i njihove „vezane“, nižestepene odluke, dostupne su zainteresovanim licima u okviru Baze sudskih odluka VSTV-a, a u narednom periodu obezbjediće se dalja promocija i edukacija nosilaca pravosudnih funkcija na navedene teme.

Slika 4

Prikaz ekrana na kojem su dostupne stručne publikacije[61]

Obzirom na pozitivan odgovor korisnika, a naročito nosilaca pravosudnih funkcija kojima ovakav skup informacija predstavlja značajne alate za svakodnevni rad, u nastavku ćemo vam predstaviti najnoviji Newsletter „Sudska praksa i novousvojeni zakoni“.

Letak, naime, predstavlja informacije koje su u proteklom mjesecu objavljene putem navedene internet stranice a sadrži, između ostalog, odabranu praksu sudova Bosne i Hercegovine, gdje se čitaoci mogu informisati o izabranim odlukama Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH kroz elektronski pretraživu bazu sudskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.[62]

U pogledu prakse Evropskog suda za ljudska prava predstavljene su informacije o najnovijim predmetima ovog Suda za period mart – april 2022. godine. Posebno je naglašena informacija o stavu Suda u predmetu Muquishta protiv Bosne i Hercegovine (za više informacija vidjeti početak priloga).

Također su predstavljeni novousvojeni zakoni Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH – izmjene, dopune i ispravke. Naime, zakonodavne izmjene se redovno prate u okviru OSDE-a, te objavljuju na internet stranici u za to predviđenoj kategoriji. Javnosti su dostupne informacije o zakonodavnoj aktivnosti Parlamenta Bosne i Hercegovine, dok su zakonodavne aktivnosti entitetskih parlamenata i Skupštine Brčko distrikta dostupne nosiocima pravosudnih funkcija uz prethodnu registraciju, iz razloga zaštite autorskih prava nadležnih službenih glasnika.

Novi letak sadrži i najavu o održavanju panela za ujednačavanje sudske prakse. Naime, predstavnici Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, vrhovnih sudova entiteta i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine planiraju održati sastanke 10., 16. i 23. maja 2022. godine iz građanske, krivične i upravne oblasti.

U konačnici, letkom se redovno promovišu i stručne publikacije izrađene u okviru domaćih i međunarodnih organizacija i drugi sadržaji koji mogu korisititi pravosuđu Bosne i Hercegovine.

Slika 5

Prikaz novog letka „Sudska praksa i novousvojeni zakoni“

Ovaj letak se priprema u saradnji sa IKT odjelom Sekretarijata VSTV-a i dostavlja svim korisnicima putem elektronske pošte na mjesečnoj osnovi.

Na unapređenju dostupnosti sudskih odluka i stavova sudske prakse, te ujednačavanju sudske prakse kroz rad panela za ujednačavanje sudske prakse, nastaviće se raditi i u okviru projekta „EU podrška reformama pravosudnog sistema u BiH“ – IPA 2019, čija je realizacija započela 1. februara 2022. godine.

Kroz ovaj Projekat nastaviće se i jačanje odjeljenja za sudsku praksu pri sudovima najviše instance u Bosni i Hercegovini, a jedan njegov dio biće posvećen daljem razvoju sadržaja internet stranice OSDE-a i njenim tehničkim unapređenjima, promociji dostupnih sadržaja krajnjim korisnicima, razvoju Mape organizovanog kriminala i korupcije, te otpočinjanju aktivnosti na približavanju prakse Evropskog suda pravde pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

____________________

[58] https://csd.pravosudje.ba/vstvfo/B/142/article/105102

[59] Ovo u skladu s Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini iz 2009. i 2017. godine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, 3/09, 5/10 i 43/17).

[60] https://csd.pravosudje.ba/vstvfo/S/142/kategorije-vijesti/765/767/10890

[61] https://csd.pravosudje.ba/vstvfo/S/142/article/109621

[62] U bazi je trenutno dostupno 15.465 odluka, od čega su 8.402 odluke iz građanske oblasti, 5.658 iz krivične oblasti, 1402 iz upravne oblasti, te 3 odluke Evropskog suda za ljudska prava s vezanim odlukama sudova u Bosni i Hercegovini.

06.2022

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović–Brković, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This