Novine na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a – Objavljivanje sedmičnih pregleda sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

U 2019. godini Centar za sudsku dokumentaciju VSTV-a je otpočeo s objavljivanjem sedmičnih pregleda prakse Evropskog suda za ljudska prava na internet stranici www.csd/pravosudje.ba u kategoriji „Sudska praksa”. Pregledi sadrže prevode informacija o najvažnijim predmetima tog Suda, obogaćene informacijama iz presuda tako da daju dodatni nivo informacija prilagođenih stručnoj ali i široj javnosti. Izvještaji su objavljeni za period od septembra 2018. godine do jula 2019. godine. Pregledi su dostupni bez prethodne registracije.

Prikaz ekrana internet stranice Centra za sudsku dokumentaciju s pregledom sedmičnjaka ESLjP-a

Naime, informacije o predmetima daju brz i efikasan uvid u razvoj sudske prakse, primjenjeni član Konvencije s vezanim i sveobuhvatnim pregledom sudske prakse relevantne za institute koji su obrađeni u presudama, status predmeta, te poveznicu na HUDOC bazu s brojem predmeta. Sedmične preglede Centar za sudsku dokumentaciju redovno dobija od Suda Bosne i Hercegovine koji je član mreže najviših sudova sa ESLjP-a, te se na ovaj način nosiocima pravosudnih funkcija, ali i široj stručnoj javnosti, nastoji približiti najnoviju praksu Evropskog suda za ljudska prava. 

Aktivnost objave sedmičnih pregleda sudske prakse ESLjP-a predviđena je Sporazumom o saradnji VSTV-a s najvišim sudovima koji je potpisan na XV godišnjoj konferenciji predsjednika sudova i glavnih tužilaca (Neum, 24. i 25. april 2019. godine) u sklopu projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017. Projekat, između ostalih aktivnosti, predviđa jačanje odjeljenja za sudsku praksu/evidenciju sudske prakse u najvišim sudovima. VSTV će u periodu trajanja projekta omogućiti dostupnost većeg broja sudskih odluka putem baze Centra za sudsku dokumentaciju, dok će u okviru istog resursa obezbjediti i razmjenu navedenih informacija, te približavati standarde sadržane u presudama ESLjP-a.

Na slikama gore dati su p rimjeri sažetih informacija iz predmeta ESLjP-a

11.2019

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović-Brković, Centar za sudsku dokumentaciju, VSTV BiH

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This