Evropski sud za ljudska prava u Strazburu[1] nadzire poštivanje obaveza koje su države preuzele na sebe potpisivanjem i ratifikacijom Evropske konvencije o ljudskim pravima, centralnog međuna rodnog...