Uvod Ovaj prilog sadrži neke od najznačajnijih odluka koje je Evropski sud za ljudska prava (Sud ili ESLjP) donio u 2018. godini, kao i pregled novosti u tumačenju i primjeni Evropske konvencije o...