Novosti iz Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH

U ovom broju Pravne hronike predstavićemo i aktivnosti koje VSTV poduzima u sklopu projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, i to komponente pod nazivom „Jačanje odjeljenja za sudsku praksu pri sudovima najviše instance u BiH“. 

U cilju bolje implementacije projekta, VSTV je s partnerskim sudovima potpisao Sporazum o saradnji 24.04.2019. godine. Tako je pokrenut proces prikupljanja i analize najčešćih grešaka u radu nižestepenih sudova, koje su pravljene u okviru odjeljenja sudske prakse, ali i redovnih odjeljenja partnerskih sudova. Aktivnost je rezultirala predstavljanjem nadležnoj Stalnoj komisiji, nakon čega su dostavljene entitetskim centrima za edukaciju i Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta, kako bi se uvele u program edukacije sudija i tužilaca u 2022. godini. 

Dalje, inicirana je izrada publikacija s novijom sudskom praksom na aktuelne teme. Autori publikacija su sudije navedenih sudova, koji su i otpočeli analizu sudske prakse, te izradu publikacija. Ovo je jedna od aktivnosti kojoj se pristupilo u drugoj godini implementacije. Naime, aktivnost je započeta sredinom 2020. godine i sada se nalazi u završnoj fazi. Teme su definisane u saradnji s partnerskim sudovima, s tim da se tri odnose na krivičnu oblast, jedna na građansku, dok je jedna publikacija obradila sva tri aspekta prava, i to publikacija na temu javnih nabavki. Publikacija iz građanske oblasti obrađuje sudsku praksu iz domena antidiskiminacijskog prava, dok publikacije iz krivične oblasti obrađuju sudsku praksu iz domena korupcije i organizovanog kriminala, radnji dokazivanja i njihovog izvođenja na glavnom pretresu, te ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva i utvrđivanja visine nematerijalne štete u krivičnom postupku. 

Cilj i namjera ovih publikacija jeste približiti aktuelnu sudsku praksu ne samo sudijama u Bosni i Hercegovini, nego i široj pravnoj zajednici, kako bi se upoznali sa stavovima sudova iz aktuelnih oblasti u predmetima koji se nalaze pred sudovima BiH. Publikacije će se po njihovoj finalizaciji objaviti i promovisati, kako na stručnim skupovima, tako i putem edukacija koje provode entitetski centri za edukaciju sudija i tužilaca i Pravosudna komisija Brčko distrikta. 

U nastavku je bitno spomenuti i aktivnosti VSTV-a u okviru gore navedene komponente projekta, gdje se odvijaju brojni poslovi koji za cilj imaju pokretanje, odnosno nastavak procesa ujednačavanja sudske prakse, kako u okviru sudova najviše instance putem redovnih sastanaka odjeljenja, proširenih sjednica najviših sudova sa nižestepenim sudovima, tako i putem panela za ujednačavanje sudske prakse koji u Bosni i Hercegovini funkcionišu od 2014. godine. Važno je napomenuti da sudsku praksu ujednačavaju sudovi, dok VSTV pruža tehničku i svu drugu pomoć u ovom procesu, tačnije omogućava redovne sastanke panela za ujednačavanje sudske prakse. 

Dodatno, projektne aktivnosti su rezultirale sortiranjem i pripremom stavova iz sudskih odluka, tj. sentenci koje se redovno izdvajaju u okviru sudova najviše instance. VSTV je omogućio da se ovi poslovi provode intenzivnije kroz angažman stručne podrške u vidu savjetnika koji su u protekle dvije godine pomagali sudijama u izradi biltena sudske prakse, unosu sentenci u elektronsku bazu, te vršenju povremenih istraživanja stavova iz odluka sudova u okruženju, kao i prakse međunarodnih sudova, prvenstveno Evropskog suda za ljudska prava. Sve navedene aktivnosti za cilj imaju podizanje kvaliteta pravosuđa na kojem VSTV radi već duži niz godina, a provode se putem nadležne Komisije za edukaciju i sudsku dokumentaciju i Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju, kao specijaliziranog odjela Sekretarijata VSTV-a.

U nastavku Vam želimo predstaviti novi izgled i funkcionalnosti internet stranice na čijim smo doradama i unapređenjima radili na osnovu mišljenja i sugestija korisnika prikupljenih kroz anketiranje njihovog zadovoljstva i potreba. 

Izmjene su bile kako u dizajnerskim, tako i u tehničkim rješenjima, a nadamo se da će vam se novi izgled i mogućnosti pretrage svidjeti. Ono što možemo reći jeste da podaci o posjetama koje dobivamo kroz Google Analytics govore da se korisnici sada zadržavaju mnogo duže nego prije, te da tokom jedne sesije preuzimaju u prosjeku i do tri puta više sadržaja. Na nekoliko promocija za studente pravnih fakulteta i obuka sudija i tužilaca za njeno korištenje mogli smo čuti komentare da je stranica sada modernija i praktičnija za korištenje te da, iako su i ranije bili njeni korisnici, nisu znali za neke korisne sadržaje koji se na njoj mogu naći.

A sadržaj je sada u prvom planu. Razvrstan je logički u devet grupa koje se prikazuju u jednom redu na vrhu stranice, počevši od 1) baze sudskih odluka, 2) sudske prakse, 3) zakona, 4) panela, 5) mape ratnih zločina, 6) vijesti, 7) biblioteke 8) vaših pitanja i 9) kontakt informacija. Dakle, neki sadržaji koji su prije bili „nevidljivi“ sada su zbog svoje važnosti za rad pravosuđa i opštu javnost stavljeni u prvi plan. Da biste vidjeli šta je sve sadržano u nekoj od nabrojanih grupa dovoljno je da preko nje samo pređete strelicom miša (kursorom) i sve podkategorije će vam se prikazati ispod.

Izuzev pretrage odluka po sadržaju, gdje možete ukucavati bilo koji termin koji Vas interesuje, slobodno kao što pretražujete općenito internet sadržaj preko Google-a ili drugog sličnog pretraživača, te pretrage putem broja predmeta gdje možete slobodno ukucati cijeli broj predmeta ili njegov jedan dio koji ga određuje, ostali parametri za pretragu su već predefinisani za Vas. 

Ovo znači da parametar za pretragu birate s liste ponuđenih vrijednosti, kao što je ovdje prikazana pretraga po pravnom institutu, tj. pretraga prema „širim“ i „užim“ pravnim pojmovima.

Baza sudskih odluka je takođe dobila novi izgled. Zadržane su ranije funkcionalnosti, poput one da sadržaje u bazi pretražujete uz pomoć tzv. „jednostavne“ ili „napredne“ pretrage, ali je odziv na Vaše upite sada brži nego ranije, jer Baza puno brže obrađuje Vaš zahtjev, odnosno odabrane parametre za pretragu.

Na raspolaganju su Vam tako i dalje svi parametri za pretragu koje ste imali i ranije, i to pretraga po: 1) nazivu institucije, 2) pravnoj oblasti, 3) broju predmeta, 4) vrsti predmeta, 5) datumu odluke, 6) vrsti odluke, 7) pismu odluke, 8) sadržaju odluke, 9) nazivu primjenjenog propisa, 10) pravnom shvatanju panela, te 11) pravnom institutu.

Izuzev pretrage odluka po sadržaju, gdje možete ukucavati bilo koji termin koji Vas interesuje, slobodno kao što pretražujete općenito internet sadržaj preko Google-a ili drugog sličnog pretraživača, te pretrage putem broja predmeta gdje možete slobodno ukucati cijeli broj predmeta ili njegov jedan dio koji ga određuje, ostali parametri za pretragu su već predefinisani za Vas.

Ovo znači da parametar za pretragu birate s liste ponuđenih vrijednosti, kao što je ovdje prikazana pretraga po pravnom institutu, tj. pretraga prema „širim“ i „užim“ pravnim pojmovima.

Vaši rezultati prikazuju se ispod dugmeta „TRAŽI“, na način prikazan na slici. Ono što nas posebno raduje jeste što se kroz Bazu možete informisati o oko 200 najnovijih presuda ili rješenja sudova iz različitih oblasti prava donesenih u periodu od 1. januara 2020. do početka novembra 2021. godine.

Tekstu odluke pristupate klikom na broj predmeta, kada Vam se prikazuju svi osnovni i dodatni podaci o odluci. Za predmete ratnih zločina sada se prikazuju i sažeci iz Mape ratnih zločina, a uz odluke u kojima je zauzet određeni pravni stav prikazuje se i tzv. sentenca. Sve „vezane“ odluke takođe se prikazuju u istom „prozoru“.

U posljednja tri mjeseca intenzivno je vršen unos odluka iz pravosnažno okončanih predmeta ratnih zločina, organizovanog kriminala i korupcije, trgovine ljudima i diskriminacije. Određeni se predmeti sada u Bazi označavaju kao odluke od posebnog javnog interesa i u njima se daje veći nivo podataka o osuđenim licima u skladu s novim Uputstvom o anonimizaciji sudskih odluka, usvojenim od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u aprilu 2021. godine.

Sve najnovije unesene odluke možete pregledati kroz poseban dio Baze, koji se aktivira klikom na tekst „Nove odluke“. 

I ostali sadržaji na internet stranici se redovno ažuriraju novim informacijama. Kao posebno interesantne izdvajamo sadržaje o najnovijim odlukama Evropskog suda za ljudska prava koji se ažuriraju na sedmičnoj osnovi u saradnji s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Veoma posjećene su i informacije o panelima za ujednačavanje sudske prakse u kojima su objavljena sva do sada usvojena pravna shvatanja, kao i pravila o radu ovih panela. Mapa ratnih zločina je takođe u potpunosti ažurirana novim pravosnažnim predmetima okončanim u 2021. godini. 

Određeni sadržaji su i dalje dostupni samo sudijama i tužiocima, tj. licima zaposlenim u pravosudnim institucijama, te je pristup njima moguć tek nakon prijave, odnosno unošenja korisničkog imena i lozinke. Da bi aktivirali prozor za prijavu, kliknite na riječ „prijava“ u gornjem desnom uglu, pored izbornika jezika. Zbog činjenice da je pristup veoma važnim sadržajima stranice, poput zakona, te dodatnim funkcionalnostima Baze poput „moje odluke“ ili „snimanja pretraga“ moguć tek nekon prijave, preporučujemo nosiocima pravosudnih funkcija da se uvijek prijave i iskoriste mogućnost da se na jednom mjestu informišu o svim novousvojenim zakonima na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH.

01.2022

Vera Bjelogrlić i Šeila Imamović-Brković, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH

Oblast prava

Pravni standardi, pravni instituti

Druge kategorije

VEZANI ČLANCI

Share This