Posts

Novine u jurisprudenciji Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, je za period januar – juni 2020. godine, izdvojio za ovaj broj Pravne Hronike sažetke šest odluka. 

Četiri izdvojene odluke ovoga suda su iz oblasti krivičnog prava, a odnose se na posebne pritvorske razloge, pretresanje stana, prostorija, pokretnih stvari i osoba i privremeno oduzimanje predmeta i imovine i prava na odbranu. Pored toga, iz građanskog referata za pregled su izabrane dvije revizijske odluke koje se tiču sticanja bez osnova i poništenja ugovora o jemstvu (u stvarnosti ugovor o zasnivanju založnog prava) kojeg je zaključio punomoćnik bez odgovarajućeg ovlaštenja. 

Edukacija u uslovima pandemije COVID-19 i Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2021. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH

Bazirana na „tradicionalnim“ oblicima obuke poput seminara, konferencija idr., edukacija nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji BiH tokom pandemije COVID-19 virusa našla se pred izazovom. U nemogućnosti organizovanja istih, Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH morao se osloniti na nedovoljno iskorištene kapacitete online obuke. 

Uprkos jako teškim uslovima rada, Centar je skoro u potpunosti realizovao Program početne obuke i program stručnog usavršavanja za 2020. godinu. Uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine koje je Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH stavilo na raspolaganje komunikacijsku platformu Cisco Webex, Centar je, od ukupno realizovanih, preko 90% obuka organizovao kao online obuku.

Novine u jurisprudenciji Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Za broj 11 časopisa Pravna hronika izabrane su ukupno četiri odluke Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Od toga su dvije odluke krivičnog referata ovoga Suda. Što se tiče predmeta Građanskog odjeljenja, izdvojena je jedinstvena odluka u kojoj je razmotreno pitanje primjene mjerodavnog prava i međunarodnih ugovora iz oblasti građanskog prava. Posljednja odluka izabrana za period 01.07.2019. – 31.12.2019. godine je iz oblasti upravnog prava.