Trinaesti broj časopisa u elektronskom izdanju možete preuzeti ovdje.

Ovaj broj Pravne hronike je tematski posvećen pitanjima transparentnosti rada pravosuđa. U ovom broju možete pročitati intervju s predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), Halilom Lagumdžijom, u kojem su između ostalog predstavljeni koraci koje će VSTV poduzeti s ciljem poboljšanja transparentnosti u kontekstu medija i javnosti, kao i novosti iz VSTV-a u vezi s otvaranjem baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce. Također, u ovom broju možete pročitati članak o četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu s temom „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“, i prikaz publikacije„Transparentnost rada pravosudnih institucija tokom pandemije: Javna komunikacija i odnosi s medijima“.

U trinaestom broju Pravne hronike možete pročitati o novinama u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava uopšteno i u odnosu na BiH, Suda Evropske unije, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Pored toga, u ovom broju Pravne hronike Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj predstavljaju svoj rad u uslovima pandemije COVID-19. Tako možete pročitati prikaze publikacije „Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru” i zbornika radova „Izabrani segmenti iz oblasti zaštite ljudskih prava“ CEST-a FBiH i više o provođenju edukacije sudija i javnih tužilaca CEST-a RS.

Ujedno, želimo Vas pozvati da ispunite anketu koju smo kreirali za čitaoce Pravne hronike. Anketa nam služi da bismo prikupili mišljenje, interese i sugestije naših čitalaca. Anketa će biti dostupna do 31. avgusta 2021. godine ovdje. Za ispunjavanje ankete Vam je potrebno otprilike 5 minuta i u potpunosti je anonimna.

Intervju s predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Halilom Lagumdžijom

Sudija Suda Bosne i Hercegovine, Halil Lagumdžija je 10. februara 2021. godine izabran za predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV), na mandat od četiri godine. Redakcija Pravne hronike je željela čestitati predsjedniku VSTV-a na novoj funkciji i razgovarati o prioritetima VSTV-a BiH u naredne četiri godine.

Novine u praksi Evropskog suda za ljudska prava tokom 2020. godine

U ovom su članku predstavljene neke od najznačajnijih odluka Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud ili ESLjP) usvojene 2020. godine koje pružaju pregled najvažnijih novina u tumačenju i primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija ili EKLjP) u vezi s pitanjima od značaja za Bosnu i Hercegovinu (BiH). U prvom dijelu su dati opšti podaci o broju predstavki podnijetih Sudu i prikazani su trendovi i statistički podaci o presudama i odlukama koje je ESLjP usvojio tokom 2020. godine. U drugom dijelu su dati podaci o broju predstavki podnijetih Sudu protiv zemalja regiona, te koje vrste pitanja i povrede su se često pojavljivale. Konačno, u trećem dijelu je dat prikaz odabranih presuda od značaja za jurisprudenciju sudova u BiH.

Pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Bosnu i Hercegovinu u drugoj polovini 2020. godine

U toku druge polovine 2020. godine Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLjP ili Sud) je donio 2 presude i 18 odluka o dopustivosti u odnosu na Bosnu i Hercegovinu (BiH). Već iz ovog podatka vidljivo je da je pandemija uslijed zaraze COVID-19 uticala značajno i na redovan rad u brzini odlučivanja Suda po primljenim predstavkama, što se vjerovatno odrazilo i na ukupan broj odluka u odnosu na BiH. Obje presude u ovom periodu je donio Komitet sastavljen od troje sudija. Jedna presuda pokreće pitanja prava na zaštitu prava iz člana 1 Protokola br. 12 (opšta zabrana diskriminacije), dok druga presuda pokreće pitanje prava na pravično suđenje iz člana 6 u vezi s pravom na mirno uživanje imovine iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju. Sud je spomenute odluke također donio povodom pitanja koja pokreću pitanja iz člana 6 (pravo na pravično suđenje) u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: EKLjP ili Konvencija), što je i u dosadašnjoj sudskoj praksi u odnosu na BiH u najvećem broju predmeta slučaj. Karakteristično za najveći broj odluka kojima se predstavke brišu s liste predmeta Suda jeste da se odnose na neizvršenje domaćih pravosnažnih presuda donesenih u korist podnositelja predstavki protiv kantona, a kojima je kantonima naloženo da isplate novčana potraživanja iz radnog odnosa. U narednom dijelu ukratko će biti predstavljene presude, kao i spomenute odluke Suda.

Pregled aktualnih odluka Suda Europske Unije za drugu polovicu 2020. godine

Ovaj članak se bavi prikazom prakse Suda Europske unije (u daljem tekstu: Sud), te u nastavku slijedi pregled pet odabranih odluka koje je Sud donio tijekom druge polovice 2020. godine u okviru prethodnog postupaka. Podsjećanja radi, prethodni postupak omogućuje sudovima država članica da u okviru postupka koji se pred njima vodi upute Sudu pitanja o tumačenju prava Unije ili o valjanosti nekog akta Unije. Sud ne rješava spor pred nacionalnim sudom. Na nacionalnom je sudu da predmet riješi u skladu s odlukom Suda. Ta odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje. Većina presuda je dostupna na hrvatskom jeziku na službenoj stranici Suda.

Novine u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ono što karakteriše skoro sve odluke koje je Ustavni sud izabrao za period juli – decembar 2020. godine jesu nedostaci u obrazloženjima odluka redovnih sudova, zbog kojih je utvrđeno kršenje prava na pravično suđenje. Prve dvije odluke u kojima je zbog obrazloženja koje ne zadovoljava standarde prava na pravično suđenje utvrđeno kršenje člana 6(1) Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (Evropska konvencija) tiču se izvršnog postupka. U predmetu AP- 613/19 kršenje je utvrđeno zato što se izvršni sud upustio u preispitivanje skice lica mjesta koja je sastavni dio pravosnažne presude čije je izvršenje traženo, a nije dao relevantno obrazloženje o tome zašto smatra da je izvršenje kako je naloženo tom presudom nemoguće.

Novine u jurisprudenciji Suda Bosne i Hercegovine

Za ovaj broj Pravne hronike izabrana su četiri predmeta iz prakse Suda Bosne i Hercegovine. Praksa se odnosi na predmete koji su postali pravosnažni u drugoj polovini 2020. godine. Predmet Odjela I za ratne zločine obrađuje pitanje materijalno-pravne prirode, a predmeti Odjela II koji su prikazani tretiraju pitanja iz procesnog prava.

Novine u jurisprudenciji Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2020. godine je za ovaj broj Pravne hronike izdvojio sažetke šest odluka. Iz oblasti krivičnog prava izdvojene su dvije odluke, od kojih je jednom odlukom ovaj Sud našao da je prvostepeni sud pravilno zaključio kada je prijedlog odbrane za izvođenje dokaza saslušanja svjedoka odbio jer odbrana nije obrazložila relevantnost tih dokaza (svjedoci nisu imali saznanja o predmetnom krivičnom djelu), dok je drugom odlukom utvrđeno da ranija osuđivanost ne može predstavljati naročitu okolnost za produženje pritvora. Nadalje, iz građanskog referata za pregled su izabrane tri revizijske odluke koje se tiču valjanosti testamenta sačinjenog pred svjedocima, naknade materijalne štete zbog nemogućnosti namirenja potraživanja prodajom založene stvari, kao i raskida ugovora o kupoprodaji nekretnine zbog materijalnih nedostataka. Iz oblasti upravnog prava izdvojena je jedna odluka i to odluka broj 01 0 U 010930 17 Uvp.

Новине у jуриспруденциjи Врховног суда Републике Српске

За овај број часописа изабрано је шест одлука Врховног суда Републике Српске. Ради се о одлукама у којима су изражени правни ставови о актуелним питањима из кривичне, грађанске и управне области. Издвојене су сљедеће одлуке: 11 0 У 020421 18 Квлз, 80 0 К 049297 19 Квлз, 89 1 019650 20 Рев 2, 71 0 Рс 241755 20 Рев, 11 0 У 023309 19 Увп и 11 0 У 023133 19 Увп.

Novine u jurisprudenciji Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Za ovaj broj časopisa Pravna hronika Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izdvojio je pet presuda iz druge polovine 2020. godine, i to tri presude iz oblasti kaznenog prava i dvije presude iz oblasti građanskog prava.

Novosti iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u vezi otvaranja baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce

Read more