TEME BROJA

Intervju s predsjednikom VSTV, Halilom Lagumdžijom;

Transparentnost rada pravosudnih institucija tokom pandemije;

Otvaranje baze sudskih odluka VSTV-a BiH za javnost;

Trinaesti broj časopisa u elektronskom izdanju možete preuzeti ovdje.

Ovaj broj Pravne hronike je tematski posvećen pitanjima transparentnosti rada pravosuđa. U ovom broju možete pročitati intervju s predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), Halilom Lagumdžijom, u kojem su između ostalog predstavljeni koraci koje će VSTV poduzeti s ciljem poboljšanja transparentnosti u kontekstu medija i javnosti, kao i novosti iz VSTV-a u vezi s otvaranjem baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce. Također, u ovom broju možete pročitati članak o četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu s temom „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“, i prikaz publikacije „Transparentnost rada pravosudnih institucija tokom pandemije: Javna komunikacija i odnosi s medijima“.

U trinaestom broju Pravne hronike možete pročitati o novinama u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava uopšteno i u odnosu na BiH, Suda Evropske unije, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Pored toga, u ovom broju Pravne hronike Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj predstavljaju svoj rad u uslovima pandemije COVID-19. Tako možete pročitati prikaze publikacije „Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru” i zbornika radova „Izabrani segmenti iz oblasti zaštite ljudskih prava“ CEST-a FBiH i više o provođenju edukacije sudija i javnih tužilaca CEST-a RS.

Ujedno, želimo Vas pozvati da ispunite anketu koju smo kreirali za čitaoce Pravne hronike. Anketa nam služi da bismo prikupili mišljenje, interese i sugestije naših čitalaca. Anketa će biti dostupna do 31. avgusta 2021. godine ovdje. Za ispunjavanje ankete Vam je potrebno otprilike 5 minuta i u potpunosti je anonimna.

Pravna hronika | broj 13 | godina 7 | Juni 2021.

SADRŽAJ