TEME BROJA

Praksa Evropskog suda za ljudska prava
Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Otvaranje baze sudskih odluka VSTV-a BiH za javnost

U dvanaestom broju Pravne hronike možete pročitati o novinama u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava uopšteno i u odnosu na BiH, Suda Evropske unije, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Pandemija COVID-19 je uticala i na rad pravosuđa širom Evrope, te u člancima o praksi evropskih sudova možete pročitati koje su mjere sudovi usvojili kako bi osigurali pravičnost postupka i odgovorili izazovima koje je donijela pandemija. Također, u ovom broju možete pročitati članak o Sedmom regionalnom Forumu o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu posvećenu odnosu između COVID-19 i prava zaštićenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i kratki pregled preporuka iz izvještaja Evropske komisije u odnosu na vladavinu prava i osnovna prava.

Ovaj broj Pravne hronike sadrži prikaz publikacije: „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu i sigurnost ličnosti/praksa sudova u Bosni i Hercegovini u pogledu prava na slobodu izražavanja“, novosti VSTV-a BiH, koje se odnose na omogućavanje pristupa bazi sudskih odluka za javnost bez naknade i radu panela za ujednačavanje sudske prakse. Također, u ovom broju Pravne hronike Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj predstavljaju edukaciju u uslovima pandemije COVID- 19, te Programe početne obuke i Programe stručnog usavršavanja za 2021. godinu CEST-a FBiH i CEST-a RS.

Pravna hronika | broj 12 | godina 6 | Decembar 2020.

SADRŽAJ