TEME BROJA

COVID 19 i efekat na ljudska prava
Praksa ESLjP-a
Rodno zasnovano nasilje

U jedanaestom broju Pravne hronike možete pročitati o novinama u jurisprudenciji Suda Evropske unije, Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj broj časopisa Pravna hronika je nastao u uslovima svjetske pandemije SARS-CoV 2 virusa i njime izazvane bolesti COVID 19, te sadrži i članak s pregledom implikacija borbe protiv COVID-19 po zaštitu ljudskih prava koji je usredsređen na Zapadni Balkan.

U jedanaestom broju fokus smo stavili na istraživnje određenih aspekata procesuiranja rodno zasnovanog nasilja, te ovaj broj sadrži članke o novinama sadržanim u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, kao i o predrasudama i stigmatizaciji žrtava ratnog seksualnog nasilja tokom krivičnog postupka.

Ovaj broj Pravne hronike sadrži pregled novina na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. U ovom broju časopisa možete se informisati i o online edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini koju provode Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Pravna hronika | broj 11 | godina 6 | Juni 2020.

SADRŽAJ