Novine u jurisprudenciji Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

Za ovaj broj časopisa Pravna hronika Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izdvojio je četiri odluke iz prve polovine 2020. godine, i to dvije odluke iz oblasti krivičnog prava (rješenje broj 96 0 K 130017 20 Kž i presuda broj 96 0 K 117722 20 Kž), jednu odluku iz oblasti građanskog prava (presuda broj 96 0 P 118426 20 Rev) i jednu odluku iz oblasti upravnog prava (presuda broj 96 0 U 125272 20 Už). 

Predmet broj 96 0 K 130017 20 Kž – Krivično djelo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije iz člana 222 Krivičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i krivično djelo Prenošenje zarazne bolesti iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ br. 19/20, prečišćeni tekst; u daljem tekstu KZ BD BiH)