Pravna hronika

Pravna hronika je informativni pravni časopis koji je osmišljen u cilju podizanja svijesti o razvoju sudske prakse i ljudskim pravima. Časopis je namijenjen sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim pravnim stručnjacima širom Bosne i Hercegovine.

Časopis se usredsređuje na kretanja u zakonodavstvu i na praksu domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, kao i na praksu Suda Evropske unije relevantnu za BiH.

Izdavači Pravne hronike su AIRE Centar i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Autori članaka su pravni eksperti pravosudnih i drugih institucija iz BiH,te međunarodni eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Časopis Pravna hronika sadrži sljedeće rubrike:

  • Najznačajnije odluke Evropskog suda za ljudska prava
  • Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
  • Novine u jurisprudenciji Suda BiH i vrhovnih sudova entiteta
  • Pregled aktualnih odluka Suda Evropske unije
  • Mogućnosti za obuku pravnika u BiH
  • Elektronski resursi za stručno usavršavanje pravnika
  • Novosti iz zakonodavstva

Pravna hronika je rezultat projekta kojeg provodi AIRE centar uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH s ciljem unapređenja kvaliteta pravosuđa i jačanja prava u Bosni i Hercegovini.

Pravna hronika broj 11

Jedanaesti broj časopisa u elektronskom izdanju možete preuzeti ovdje.

U jedanaestom broju Pravne hronike možete pročitati o novinama u jurisprudenciji Suda Evropske unije, Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Ovaj broj časopisa Pravna hronika je nastao u uslovima svjetske pandemije SARS-CoV 2 virusa i njime izazvane bolesti COVID 19, te sadrži i članak s pregledom implikacija borbe protiv COVID-19 po zaštitu ljudskih prava koji je usredsređen na Zapadni Balkan.

U jedanaestom broju fokus smo stavili na istraživnje određenih aspekata procesuiranja rodno zasnovanog nasilja, te ovaj broj sadrži članke o novinama sadržanim u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj, kao i o predrasudama i stigmatizaciji žrtava ratnog seksualnog nasilja tokom krivičnog postupka.

Ovaj broj Pravne hronike sadrži pregled novina na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. U ovom broju časopisa možete se informisati i o online edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini koju provode Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Arhiva

U arhivi možete pronaći prethodne brojeve Pravne hronike.

Pravna hronika broj 1

Pravna hronika broj 2

Pravna hronika broj 3

Pravna hronika broj 4

Pravna hronika broj 5

Pravna hronika broj 6

Pravna hronika broj 7

Pravna hronika broj 8

Pravna hronika broj 9

Pravna hronika broj 10