Pravna hronika

Pravna hronika je informativni pravni časopis koji je osmišljen u cilju podizanja svijesti o razvoju sudske prakse i ljudskim pravima. Časopis je namijenjen sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim pravnim stručnjacima širom Bosne i Hercegovine.

Časopis se usredsređuje na kretanja u zakonodavstvu i na praksu domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, kao i na praksu Suda Evropske unije relevantnu za BiH.

Izdavači Pravne hronike su AIRE Centar i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Autori članaka su pravni eksperti pravosudnih i drugih institucija iz BiH,te međunarodni eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Časopis Pravna hronika sadrži sljedeće rubrike:

  • Najznačajnije odluke Evropskog suda za ljudska prava
  • Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
  • Novine u jurisprudenciji Suda BiH i vrhovnih sudova entiteta
  • Pregled aktualnih odluka Suda Evropske unije
  • Mogućnosti za obuku pravnika u BiH
  • Elektronski resursi za stručno usavršavanje pravnika
  • Novosti iz zakonodavstva

Pravna hronika je rezultat projekta kojeg provodi AIRE centar uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH s ciljem unapređenja kvaliteta pravosuđa i jačanja prava u Bosni i Hercegovini.

Pravna hronika broj 10

Deseti broj časopisa u elektronskom izdanju možete preuzeti ovdje.

U desetom broju Pravne hronike možete pročitati o novinama u jurisprudenciji Suda Evropske unije, Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Deseti broj Pravne hronike sadrži osvrt na rad panela za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti i pregled novina na internet stranici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kao i zaključke treće godišnje konferencije Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu na temu „Pravo na suđenje u razumnom roku“ održane na Jahorini 14. i 15. novembra 2019. godine.

U ovom broju časopisa možete se informisati o načinu kreiranja programa stručnog usavršavanja i početne obuke sudija za 2020. godinu centara za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, te o tome koje nove teme i programi očekuju nosioce pravosudnih funkcija u narednom periodu.

Deseti broj Pravne hronike sadrži i prikaz priručnog pedagoškog izdanja pod naslovom „Priručnik o djelotvornom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu s evropskim i međunarodnim standardima“.

Arhiva

U arhivi možete pronaći prethodne brojeve Pravne hronike.

Pravna hronika broj 1

Pravna hronika broj 2

Pravna hronika broj 3

Pravna hronika broj 4

Pravna hronika broj 5

Pravna hronika broj 6

Pravna hronika broj 7

Pravna hronika broj 8

Pravna hronika broj 9