Pravna hronika

Pravna hronika je informativni pravni časopis koji je osmišljen u cilju podizanja svijesti o razvoju sudske prakse i ljudskim pravima. Časopis je namijenjen sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim pravnim stručnjacima širom Bosne i Hercegovine.

Časopis se usredsređuje na kretanja u zakonodavstvu i na praksu domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, kao i na praksu Suda Evropske unije relevantnu za BiH.

Izdavači Pravne hronike su Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (Sarajevo) i AIRE centar (London).

Online publikacija: ISSN 2712-2115 // Print publikacija: ISSN 2712-2107

Autori članaka su pravni eksperti pravosudnih i drugih institucija iz BiH,te međunarodni eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Časopis Pravna hronika sadrži sljedeće rubrike:

  • Najznačajnije odluke Evropskog suda za ljudska prava
  • Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
  • Novine u jurisprudenciji Suda BiH i vrhovnih sudova entiteta
  • Pregled aktualnih odluka Suda Evropske unije
  • Mogućnosti za obuku pravnika u BiH
  • Elektronski resursi za stručno usavršavanje pravnika
  • Novosti iz zakonodavstva

Pravna hronika je rezultat projekta kojeg provodi AIRE centar uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH s ciljem unapređenja kvaliteta pravosuđa i jačanja prava u Bosni i Hercegovini.

Pravna hronika broj 13

Trinaesti broj časopisa u elektronskom izdanju možete preuzeti ovdje.

Ovaj broj Pravne hronike je tematski posvećen pitanjima transparentnosti rada pravosuđa. U ovom broju možete pročitati intervju s predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), Halilom Lagumdžijom, u kojem su između ostalog predstavljeni koraci koje će VSTV poduzeti s ciljem poboljšanja transparentnosti u kontekstu medija i javnosti, kao i novosti iz VSTV-a u vezi s otvaranjem baze sudskih odluka za javnost, te rada na unapređenju početne obuke za novoimenovane tužioce. Također, u ovom broju možete pročitati članak o četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu s temom „Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH“, i prikaz publikacije „Transparentnost rada pravosudnih institucija tokom pandemije: Javna komunikacija i odnosi s medijima“.

U trinaestom broju Pravne hronike možete pročitati o novinama u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava uopšteno i u odnosu na BiH, Suda Evropske unije, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Pored toga, u ovom broju Pravne hronike Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj predstavljaju svoj rad u uslovima pandemije COVID-19. Tako možete pročitati prikaze publikacije „Govor mržnje online i u drugom javnom prostoru” i zbornika radova „Izabrani segmenti iz oblasti zaštite ljudskih prava“ CEST-a FBiH i više o provođenju edukacije sudija i javnih tužilaca CEST-a RS.

Ujedno, želimo Vas pozvati da ispunite anketu koju smo kreirali za čitaoce Pravne hronike. Anketa nam služi da bismo prikupili mišljenje, interese i sugestije naših čitalaca. Anketa će biti dostupna do 31. avgusta 2021. godine ovdje. Za ispunjavanje ankete Vam je potrebno otprilike 5 minuta i u potpunosti je anonimna.

Arhiva

U arhivi možete pronaći prethodne brojeve Pravne hronike.

Pravna hronika broj 1

Pravna hronika broj 2

Pravna hronika broj 3

Pravna hronika broj 4

Pravna hronika broj 5

Pravna hronika broj 6

Pravna hronika broj 7

Pravna hronika broj 8

Pravna hronika broj 9

Pravna hronika broj 10

Pravna hronika broj 11

Pravna hronika broj 12