Pravna hronika

Pravna hronika je informativni pravni časopis koji je osmišljen u cilju podizanja svijesti o razvoju sudske prakse i ljudskim pravima. Časopis je namijenjen sudijama, tužiocima, advokatima i ostalim pravnim stručnjacima širom Bosne i Hercegovine.

Časopis se usredsređuje na kretanja u zakonodavstvu i na praksu domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, kao i na praksu Suda Evropske unije relevantnu za BiH.

Izdavači Pravne hronike su AIRE Centar i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Autori članaka su pravni eksperti pravosudnih i drugih institucija iz BiH,te međunarodni eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Časopis Pravna hronika sadrži sljedeće rubrike:

  • Najznačajnije odluke Evropskog suda za ljudska prava
  • Novine u jurisprudenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
  • Novine u jurisprudenciji Suda BiH i vrhovnih sudova entiteta
  • Pregled aktualnih odluka Suda Evropske unije
  • Mogućnosti za obuku pravnika u BiH
  • Elektronski resursi za stručno usavršavanje pravnika
  • Novosti iz zakonodavstva

Pravna hronika je rezultat projekta kojeg provodi AIRE centar uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH s ciljem unapređenja kvaliteta pravosuđa i jačanja prava u Bosni i Hercegovini.

Pravna hronika broj 8

Osmi broj časopisa u elektronskom izdanju možete preuzeti ovdje.

U osmom broju Pravne hronike možete pročitati o novoj jurisprudenciji Suda Evropske unije, Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Osmi broj Pravne hronike je posvećen borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i korištenju posebnih istražnih radnji u tom kontekstu. Zaseban članak je posvećen posebnim istražnim radnjama u Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-5/16 i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, te porukama druge godišnje konferencije Pravosudnog foruma Bosne i Hercegovine.

U osmom broju Pravne hronike se nalazi i članak koji obuhvata mišljenje Evropskog konsultativnog vijeća sudija (CCJE), kao i primjere i praksu objavljivanja sudske prakse u zemljama Zapadnog Balkana, a dva članka osmog broja Pravne hronike se bave pitanjem edukacije nosilaca pravosudnih funkcija.

Arhiva

U arhivi možete pronaći prethodne brojeve Pravne hronike.

Pravna hronika broj 1

Pravna hronika broj 2

Pravna hronika broj 3

Pravna hronika broj 4

Pravna hronika broj 5

Pravna hronika broj 6

Pravna hronika broj 7